logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас организира специализирано обучение за полицаи и социални работници


На 11-ти юни 2019 г. в гр. Бургас се проведе обучение на тема :„Национален механизъм за насочване на жертви на трафик на хора и ролята на служителите в идентификацията и подкрепата на жертвите”. Обучението се организира от Националната комисия за борба с трафика на хора и Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас, с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел”.

В обучението взеха участие 28 професионалисти от ОД МВР Бургас: инспектори ДПС, Секторите БОП, Криминална, Охранителна полиция, Миграция и Български документи за самоличност, както и представители на социалните служби и услуги – Отдел ”Закрила на детето, ЦОП, Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора, гр. Бургас.

Лектор на обучението бе г-жа Анна Николова – Председател на фондация „SOS семейства в риск”, гр. Варна и управител на Приют за временно настаняване за жертви на трафика на хора – гр. Варна.

Обучението акцентира върху основните аспекти и роля на служителите от различните представени структури в стандартните оперативни процедурите по идентификация, закрила и помощ и социална реинтеграция на жертвите.

В рамките на обучението се поставиха три основни акцента: идентификация на жертвите и насочване към действащи услуги и програми, координация при работа по случай и участие на жертвите в наказателното производство. Темите бяха представени чрез редуване на теоретичен панел, илюстриране чрез примери от практиката в работата с ЖТ и казуси с практически задания съотнесени  към конкретната роля на служителите в прилагането на НМН. Бяха представени услугите за жертви на трафик на хора в България, подкрепата на жертвите на трафик в наказателното производство и процеса на реинтеграция и последващото проследяване на случаите.

В резултат на проведеното обучение се констатира повишаване на компетентността на служителите относно признаците за идентификация на жертви на трафика на хора, мястото на всяка институция в идентификацията и насочването, профила на жертвата и дейностите за помощ и подкрепа.