logo

Информационнa среща със студенти беше организирана от Местната комисия за борба с трафика на хора-Благоевград


Информационна среща със студенти от специалност "Социални дейности" към Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград се проведе на 04.04.2019 г. в конферентна зала на Община Благоевград. В рамките на събитието, организирано от МКБТХ - гр. Благоевград, студентите бяха запознати с рисковете за въвличане в трафик на хора във всичките видове експлоатация, като се постави акцент върху важната роля на засилената целенасочена превенция с цел повишаване на информираността по проблемите свързани с трафика на хора.

Във втората част на информационната среща присъстващите бяха запознати със стандартните оперативни процедури при идентификация, насочване, закрила, подпомагане и социално включване на пострадалите от това престъпление, както и с основните принципи на работа с жертвите на трафик на хора, в това числобезусловната подкрепа, сигурност и безопасност, описани в Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора.

Студентите получиха и тематични превантивно-информационни материали.