logo

Отбелязваме 10 декември – Международен ден на човешките права


Днес отбелязваме 10-ти декември – Международен ден на човешките права. Трафикът на хора е сериозно нарушение на човешките права и тежко престъпление срещу личността, което изисква специално внимание и действия в подкрепа на жертвите.

Основен фокус в работата на Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/ е защитата, възстановяването и реинтеграцията на жертвите на трафик на хора. В изпълнение на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г., НКБТХ предлага и изпълнява оперативни мерки за преодоляване на последиците от престъплението и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита.

Всичко това е заложено и в Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора /НМН/, който съгласно Закона за борба с трафика на хора се координира от Националната комисия. НМН следва подход, основан върху правата на жертвите. Целите на Механизма са осигуряване на спазването на човешките права на пострадалите лица при предоставяне на ефективна грижа и насочване към съответните специализирани услуги. Той включва основни принципи на работа с жертви, в точа число и безусловната подкрепа, сигурност, безопасност и конфиденциалност.

Към НКБТХ има разкрити специализирани услуги на територията на гр. София, гр. Варна и гр. Бургас, като за периода 2016-2018 г. са обрижени 65 лица-жертви на трафик на хора. От началото на настоящата година получилите медицинска, психологическа, правна и социална подкрепа в услугите на Националната комисия са 29 лица. Основни принципи в работата на услугите са достъпност за всички жертви, предоставяне на закрила на лицата, според специфичните им нужди и спазване на техните права. Освен помощ за справяне и възстановяване от кризата, жертвите получават и психо-социална подкрепа за реинтеграция в обществото.

Европейската комисия призовава, в контекста на подхода, ориентиран към жертвите, залегнал в Директивата на ЕС за борба с трафика на хора, държавите членки да съсредоточат усилията си в посока закрила на пострадалите лица и техните права.

Според доклада на ЕК от декември 2018 г. 20 532 мъже, жени и деца са били регистрирани като жертви на трафик на хора в ЕС в периода 2015—2016 г. Жените и момичетата продължават да бъдат най-засегнати от трафика на хора (68 %), докато децата представляват 23 % от регистрираните жертви. Трафикът с цел сексуална експлоатация остава най-широко разпространената форма (56 %), следван от трафика с цел трудова експлоатация (26 %). 

Всеобщата Декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г., по този повод от 1950 г. се отбелязва Международният ден за правата на човека.Декларацията е първото значително постижение на световната организация в тази област и първото записване на световно ниво на права, чиито носители са всички човешки същества. Тя се състои от 30 члена, които са доразвити в последващи международни споразумения, регионални инструменти за защита на човешките права, национални конституции и закони