logo

Европейската комисия представя втория си доклад относно напредъка в борбата с трафика на хора


Днес Европейската комисия представя втория си доклад относно напредъка в борбата с трафика на хорa, като се направи преглед на мерките, предприети от 2015 г. насам. В доклада се подчертават основните тенденции в трафика на хора и се очертават оставащите предизвикателства, на които ЕС и държавите членки приоритетно трябва да намерят решения.

Редовната среща на Мрежата на Анти-трафик координаторите на Европейския съюз към ЕК и Платформата на гражданското общество на ЕС се състоя в периода 3-4 декември 2018 г. в Брюксел. От българска страна участие взеха г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора и г-н Стефан Ралчев, гл. експерт към НКБТХ.

„Днешният доклад показва, че единствено чрез съвместна работа можем да предоставяме защита срещу трафика на хора и в крайна сметка да го предотвратяваме. Въпреки напредъка в някои области съществува неотложна необходимост да се сложи край на културата на безнаказаност за извършителите и измамниците. Обширната информация относно националните и транснационалните практики, съдържаща се в представения днес доклад, показва пътя напред, а Комисията е готова да оказва подкрепа по всякакъв възможен начин“, заяви комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос.

„Констатациите в този втори доклад са едновременно окуражаващи и тревожни. Много бе постигнато, но крайната ни цел трябва да продължи да бъде премахването на това престъпление, защото дължим това на жертвите. На равнище на ЕС разполагаме с богат набор от инструменти, чието прилагане може да започне веднага и с които може да се гарантира, че никоя жертва няма да остане невидима“, подчерта г-жа Мирия Василиаду, координатор на ЕС за борбата с трафика на хора.

От доклада става ясно, че 20 532 мъже, жени и деца са били регистрирани като жертви на трафик на хора в ЕС в периода 2015—2016 г. Действителният брой обаче е значително по-висок, тъй като много жертви остават неразкрити. Жените и момичетата продължават да бъдат най-засегнати от трафика на хора (68 %), докато децата представляват 23 % от регистрираните жертви. Статистиките сочат, че в България 92% от жертвите са лица от женски пол, в Словения процентно те са 97%, в Германия 89%, в Унгария 89%, а в Австрия 88%. Трафикът с цел сексуална експлоатация остава най-широко разпространената форма (56 %), следван от трафика с цел трудова експлоатация (26 %). Равнището на наказателните преследвания и осъдителните присъди е ниско, като са отчетени 5 979 наказателни преследвания и 2 927 осъдителни присъди и само 18 осъдителни присъди за умишлено ползване на услуги, предоставяни от жертви на трафик. 44% от жертвите на престъплението са граждани на ЕС, а над 2/3 от извършителите са мъже.

В доклада също така се отбелязва увеличаването на вътрешния трафик на хора в държавите членки и това, че все по-често жертви са по-млади хора и лица с увреждания. Също така се отбелязва използването на интернет и социалните медии за набиране на жертви, както и повишеният риск от трафик на хора в контекста на миграцията. 

Представените данни посочват, че България (856), наред с Румъния (2 777), Германия (1 198), Чехия (1 148) и Франция (465), е една от петте държави-членки с най-голям брой докладвани заподозрени или арестувани за престъплението „трафик на хора“. Според данните страната ни за периода 2015-2016 г. е и сред 5-те държави с най-голям брой присъди за трафик (85), заедно с Франция, Румъния, Италия и Холандия.

Въпреки че са постигнати известни подобрения, особено що се отнася до трансграничното сътрудничество (както е видно от съвместните усилия на Европол и Евроюст), трафикът на хора продължава да се развива. Във връзка с това Комисията очертава набор от приоритетни области, в които държавите членки да съсредоточат усилията си, за да водят ефективна борба с трафика на хора:

След публикуването на първия доклад за напредъка Комисията предприе редица стъпки за борба с трафика на хора и ще продължи да подпомага държавите членки в техните усилия чрез финансова подкрепа и оперативни мерки.

Контекст

Трафикът на хора представлява нарушение на основните права и е изрично забранен съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз. В приетата през 2011 г.Директива на ЕС за борба с трафика на хора се представя подход, ориентиран към жертвите, отчитащ особеностите на пола и съобразен с интересите на децата, за борба с трафика на хора, като се установяват строги разпоредби за предоставяне на защита, помощ и подкрепа на жертвите, както и за предотвратяването и наказателното преследване на това престъпление. Съгласно Директивата държавите членки трябва да докладват на координатора на ЕС за борба с трафика на хора, който от своя страна дава принос за доклада на Комисията за напредъка, изготвян на всеки две години.

На 4 декември 2017 г. Комисията публикува съобщение, в което изложи своите приоритетни действия за борба с трафика на хора. Днешният доклад включва актуална информация относно действията, предприети във връзка с това съобщение, и съдържащите се в доклада констатации ще бъдат взети предвид при по-нататъшното изпълнение на съобщението. Днешният доклад съдържа и актуална информация относно прилагането на правилата на ЕС за издаване на разрешения за пребиваване на жертви на трафик на хора (Директива 2004/81/ЕО). 

 Повече информация може да научите тук