logo

Проведе се регионален обучителен семинар за професионалисти, работещи в сферата на трафика на хора


В периода 26-27 ноември 2018 г. в гр. Велинград за трета поредна година се проведе регионален обучителен семинар на тема „Анализ и противодействие на престъплението на малолетни и непълнолетни. Обмяна на опит и добри практики“, организиран от Местните комисии за борба с трафика на хора – гр. Пловдив и гр. Пазарджик, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).

В събитието взеха участие 40 професионалисти, работещи в сферата на борбата с трафика на хора от градовете Пловдив, Пазарджик и Пещера, сред които инспектори към „Детска педагогическа стая“, членове на местните комисии и др.

Основна цел на семинарът бе обединение на усилията на институциите на местно и регионално ниво чрез обмяна на опит и добри практики, както и затвърждаване на междуинституционалното сътрудничество в посока противодействие на престъплението.

В рамките на проведения семинар обект на разискване бе анализ на престъплението трафик на хора, с особен фокус върху малолетни и непълнолетни жертви. В тази връзка беше представена и националната рамка за борба с трафика на хора, включително законодателството, психологическия профил на трафиканта и жертвата, показателите за идентификация на жертви на престъплението, закрила, подкрепа и социално включване на пострадалите. Основен акцент бе поставен върху ролята на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на  трафик на хора и Стратегията за борба с трафика на хора 2017-2021 г.  Специално внимание се отдели на провеждането на активна превенцията, както и на ролята на неправителствения сектор в посока противодействие на престъплението.

Лектори в регионалния обучителен семинар бяха специалисти с висока професионална експертиза: г-жа Румяна Зайкова – Калеева, заместник районен прокурор, гр. Пловдив; г-жа Анна Викова, прокурор, Окръжна прокуратура, гр. Пловдив; инсп. Цвятко Геров – Сектор БОП „Пловдив, Пазарджик и Смолян“; г-жа Деница Велкова, Фондация „Джендър алтернативи“, г-жа Валенитна Гешева, Фонд за превенция на престъпността – ИГА; г-жа Мария Чешмеджиева, Фонда за превенция на престъпността – ИГА; г-жа Гергана Стефанова, ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Пазарджик; г-н Александър Киров, PR мениджър Фондация „Кампания А21“ България и г-н Мартин Стефанов, изпълниетлен директор Фондация „Кампания А21“ България.