logo

В София се проведе работна среща между шведско-финландска делегация и Националната комисия за борба с трафика на хора


На 13 ноември 2018 г. в Администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора, по инициатива на Мисията на Международната организация по миграция (МОМ - България), се проведе среща с шведско-финландска делегация, с цел подобряване на координацията при подпомагане на жертви на трафик на хора.

В делегацията участваха двама представители на МОМ Финландия, шест регионални координатори за борба с трафика на хора, и четирима представители от Агенцията за равенство между половете от Швеция. Националната комисия бе представена от г-жа Камелия Димитрова, секретар на Комисията, и г-н Стефан Ралчев, главен експерт. На срещата присъства и представители на сектор „Трафик на хора“ от ГД БОП.

Г-жа Димитрова представи българското законодателство в областта на борбата с трафика на хора, както и структурата, отговорностите и дейностите на НКБТХ, в контекста на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. и ежегодните Национални програми за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.

Интерес предизвика българската институционална уредба, включваща десет Местни комисии за борба с трафика на хора, поради сходството с шведската такава. Швеция разполага с тринадесет регионални координатори за борба с трафика на хора, базирани в седем региона в страната.

Г-н Ралчев представи Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик във всичките му компоненти, включително разпределението на отговорности между институции и партньорски организации и приложенията с индикатори за идентифициране на жертви и ръководство за работа на специализираните услуги.

В последните години, Швеция е основно страна – дестинация на жертви на трафик за български граждани-жертви на трафик с цел принудителна просия, в по-голямата си част, от които мъже.