logo

На 3 декември 2015 г. се проведе второто за годината заседание на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ)


     Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и председател на НКБТХ. През 2016 г. ще бъде изработена стратегия в областта на противодействието на трафика на хора, която ще даде дългосрочна визия в областта на противодействие на трафика и закрила на жертвите. Стратегия, с ясно маркирани приоритети и конкретни цели е свидетелство за политическа воля за борба с трафика на хора, в контекста на променящото се институционално представителство включително и сред членовете на НКБТХ. Стратегията би дала насока за разписване на оперативни цели и мерки в ежегодно прилаганата Национална програма за борба с трафика на хора. В изготвянето на националната стратегия ще участват както представители на институциите, свързани с борбата с трафика, така и представители на неправителствения сектор. В тази връзка, готовност за активна подкрепа в този процес е изразена и от посланик на Великобритания в България, Н.Пр. Eма Хопкинс, като се има предвид водещата й роля в разработването на стратегията на Великобритания за борба с трафика на хора.

      Националната комисия за борба с трафика на хора също така е координатор на Националния механизъм за насочване (НМН), който представлява рамка за сътрудничество, чрез която държавните институции изпълняват своите задълженията по отношение на грижата за пострадалите, като координират усилията си в стратегическо партньорство с гражданското общество. НМН определя стандартните оперативни процедури при случай на жертва на трафик и очертава водещите принципи на работа, основани на спазването на правата на жертвите. Механизмът е разработен през 2010 година с финансиране от Холандката програма Матра, с активното участие на гражданското общество В тази връзка, членовете на Комисията одобриха актуализирането на НМН и подпомагане на жертви на трафик и се съгласиха да бъде официално приет с решение на Министерския съвет. Това ще повиши правната стойност на документа, като вмени задължителен характер на разписаните процедури на работа и така ще се подобри междуинституционалното сътрудничество в областта на подкрепата на жертвите на трафик

      Членовете на НКБТХ постигнаха и принципно споразумение за прилагане на единна система за мониторинг и анализ на данни за жертвите и извършителите на престъплението. За жертвите системата ще събира данни като социално-демографска информация, набиране, маршрут на пребиваване и експлоатация, а за извършителите – данни за предварителното разследване и за наказателното и съдебно производство. По този начин ще се обогати статистическата информация, необходима за създаването на ефективни политики за превенция и противодействие на трафика.