logo

Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) стартира провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка


Във връзка със стартирането на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик“, Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) стартира провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги за осигуряване на експертни и технически лица за управлението и изпълнението на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни, жертви на трафик на хора“. Обществената поръчка включва следните основни дейности: • Провеждане на процедура за подбор и назначаване на експертни и технически лица за управление и изпълнение на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни, жертви на трафик на хора“, по който НКБТХ е бенефициент; • Цялостно администриране на трудово-правните взаимоотношения с наетите на трудов договор лица. Пълната документация относно откритата процедура за възлагане на обществена поръчка може да откриете на адрес: http://www.antitraffic.government.bg/category/профил-на-купувача/