logo

Изявление на Експертната група за борба с трафика на хора към Съвета на Европа (ГРЕТА) по повод 9-тия „Европейски ден за борба с трафика на хора – 18ти Октомври“


     На 16 октомври 2015 в Страсбург в изявление по повод 9-тия „Европейски ден за борба с трафика на хора – 18ти Октомври“, Експертната група за борба с трафика на хора към Съвета на Европа (ГРЕТА) отправя важно послание, че е необходимо правителствата да предприемат действия за предотвратяване и борба срещу трафика на деца по миграционните пътища.

ГРЕТА подчерта, че има спешна необходимост да се обърне специално внимание на непридружените деца бежанци, при които рискът да станат жертви на трафик е изключително висок, тъй като те са най-уязвимата група сред пристигащите мигранти и бежанци в Европа.

ГРЕТА приключи първият кръг от мониторинга на 40 от 43-те страни, които са се присъединили към Конвенцията на Съвета на Европа за борба трафика на хора. Обобщавайки основните пропуски в прилагането на Конвенцията, ГРЕТА изрази загриженост относно сериозните слабости при идентифицирането на децата жертви на трафик. Деца в риск често се третират като незаконни мигранти от служители на правоприлагащите органи, които несистематично се разпознават елементи на трафик на хора. В много страни, непридружени деца изчезват в рамките на няколко дни след настаняването им в приемни центрове.

Неадекватността по отношение на мерките за закрила на детето, липсата на координация на национално равнище, както и между отделните страни увеличава риска за непридружени деца да бъдат въвлечени в трафик на хора. В повечето страни има малко или няма информация за идентификация на жертви на трафик сред непридружените деца бежанци. ГРЕТА припомня, че Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора изисква специални мерки по отношение на децата, които са жертви на трафик, и призовава държавите-членки на Съвета на Европа, да изпълняват своите правни задължения за ефективна защита и на правата на непридружени деца.

Това включва подобряване на идентификацията на деца, жертви на трафик на хора, настанени в приемни центрове за лица, търсещи убежище и укрепване на мултидисциплинарно сътрудничество, за да се гарантира, спазването на най-добрия интерес по отношение на всяко дете. Също така е наложително да бъдат назначи незабавно настойници на всички непридружени деца и да се гарантира, че те са добре обучени.

    Всички други мерки за помощ и защита по силата на конвенцията, включително правото на период за възстановяване и размисъл, предоставянето на разрешение за пребиваване, достъп до образование, подходящо здравеопазване и оценка на риска и сигурността преди всяко репатриране, следва да се прилагат по отношение на децата жертви на трафик.

Линк към доклада на ГРЕТА:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/monitoring/country_reports_EN.asp?