logo

Среща на неформалната група на националните докладчици или еквивалентни механизми в ЕС


На 20 и 21 октомври 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия, се проведе среща на Неформалната мрежа на националните докладчици или еквивалентни механизми за борба с трафика на хора. В ролята си на еквивалентен механизъм, Националната комисия за борба с трафика на хора беше представена от Добряна Петкова и Ралица Добрева-Казакова, старши експерти в НКБТХ.

Участниците в срещата бяха приветствани от италианското председателство на Европейския съвет, както и от   г-жа Мирия Василиаду, Европейския координатор за борба с трафика на хора.

Г-жа Василиаду подчерта важността на платформата на Националните докладчици за борба с трафика на хора на европейско ниво и направи кратко представяне за дейностите на ЕК и на европейския координатор.

Г-жа Добряна Петкова направи презентации относно дейностите и мероприятията на комисията за превенция и противодействие на трафика на хора, съвместната работа между държавните институции и неправителствения сектор, както и относно докладването от страна на на България по Директива 2011/36/ЕС.

Срещата се организира два пъти годишно от Европейския координатор за борба с трафика на хора към Европейската комисия (ЕК). Събитието цели обмен на информация и добри практики, както и провеждането на дискусия относно постигнатите резултати от работата на мрежата на националните докладчици. По време на срещата бяха обсъдени ролята и развитието на международното сътрудничество в областта на трафика на хора и защита на жертвите, както и международния опит при събирането на информация за трафика на хора.

По време на мероприятието се проведе и обща сесия с платформата на неправителствените организации в ЕС за борба с трафика на хора. От страна на България от неправителствения сектор имаше представители от Центъра за изследване на демокрацията, Асоциация „Деметра“ и Сдружение „Пренебрегнати деца“ – ECPAT Bulgaria.