logo

Разкриване на информационно бюро в София по въпросите за трафика на деца


В рамките на европейски проект „ВИКТОР: трафикът на деца – наша отговорност" (http://www.victorproject.eu/), подкрепен от програма ДАФНЕ, пилотно се разкриват четири информационни бюра за трафик на деца в Балканския регион – в България, Гърция, Румъния и Словения. Български партньори по проекта са Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет (НКБТХ), https://www.antitraffic.government.bg/bg/ и неправителствената организация, фондация „Център Надя" (http://www.centrenadja.hit.bg/). За България, информационното бюро стартира своята дейност от средата на месец май 2014 г., към фондация „Център Надя" в София. Тези бюра ще бъдат лесно достъпни за уязвими групи: ромски семейства, бедни семейства и т.н., с цел да получаване необходимата информация за предпазни мерки, които трябва да се предприемат, за да не се допуска техните деца да попаднат в ситуация на трафик на хора. Освен създаването на тези информационни бюра в страните на произход, целите на проекта, с водеща гръцката неправителствена организация „Усмивката на детето", са: организиране и провеждане на обучения за държавни служители и специалисти, активни в борбата срещу трафика на деца; провеждане на кампания за повишаване информираността на обществеността и на уязвимите групи/ потенциалните жертви и намаляване на търсенето; засилване на сътрудничеството и ролята на Центъра за изчезнали и експлоатирани деца в Югоизточна Европа. За повече информация може да се обърнете на тел. 02/ 981 93 00 и да посетите офиса на организацията в град София на адрес: ул. „Княз Борис I" № 166, както и интернет страницата на проекта: www.victorproject.eu