00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Нова инициатива на МКБТХ – Сливен запозна родители с престъпленията трафик на хора и сексторшън

По линия на работата си по превенция на престъплението трафик на хора и безопасното използване на интернет, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен стартира своята нова инициатива, като организира три информационни срещи за родители в: Основно училище „Димитър Петров” – гр. Сливен, Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов” – гр. Сливен и Основно училище „Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен.

В рамките на организираните събития, родителите получиха експертна информация относно актуалните форми и тенденции при престъплението трафик на хора: рискови фактори, методи на въвличане и мерки за предпазване от съвременната форма на робство.

Интернет все по-често е средство за набиране на жертви на трафик и поради тази причина е необходимо да научим децата и младежите да разпознават ситуациите, в които са застрашени от въвличане в трафик на хора. Рисково е не само споделянето на много лична информация в социалните мрежи, но и качването на сексуално провокативни изображения и текстове, както и участието в онлайн чатове с непознати. Този тип поведение всъщност разкрива емоционална уязвимост и несигурност, което привлича вниманието на педофили и трафиканти.

Акцент беше поставен върху престъплението сексторшън (sextortion): форма на сексуално изнудване, при което снимки или видео със сексуално съдържание, се използват за насилственото принуждаване на малолетни и/или непълнолетни лица да изпъляват извратени сексуални желания на педофили.

По време на информационните срещи с родители, с цел превенция на онлайн сексуалното изнудване и принуда, се проведоха прожекции на клиповете „Кажи НЕ!” #SayNo! и „Сексторшън!”, предсотавени на МКБТХ – Сливен от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и „The Story of Fatma”, предсотавен на МКБТХ – Сливен от Международна организация по миграция – Мисия в България. Беше представена и Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100.