00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
By

manager

Откриване на Процедура „публично състезание” по реда на глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Откриване на Процедура „публично състезание“ по реда на глава двадесет и пета от ЗОП с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ...
Read More

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 2 от ЗОП чрез провеждане на „публично състезание“

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка „публично състезание“ с предмет: „Организиране функционирането и предоставяне на услуги в приют за временно...
Read More

Свободна позиция за изследовател за България по проект „Трафика по миграционните пътища (TRAM): Идентификация и интеграция на жертви на трафик сред уязвими групи и непридружени деца“

Международният център за развитие на миграционни политики (ICMPD) във Виена, Австрия, търси кандидати за позицията „изследовател за България“ по проект „Трафика по...
Read More

Откриване на възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с публикуване на обява за събиране на оферти

Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ПРИЮТ...
Read More

Свободна позиция за координатор на изследване по проект „Трафика по миграционните пътища (TRAM): Идентификация и интеграция на жертви на трафик сред уязвими групи и непридружени деца“

Международният център за развитие на миграционни политики (ICMPD) във Виена, Австрия, търси кандидати за позицията „координатор на изследване“ по проект „Трафика по...
Read More
1 2 3 14