00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021

Настоящата Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 е основен политически документ, който формулира приоритетите и  целите, свързани с ефективното и дългосрочно противодействие – както на самото престъпление, така и на последиците от него.

Целите и приоритетите, заложени в Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 са в съответствие както с тези, разписани в Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора 2012-2016, така и с изведените цели и приоритети в цялостното европейско законодателство, регулиращо и регламентиращо целенасочената работа по проблема.

В дългосрочен план, Националната стратегия цели създаването на цялостна политика в областта на трафика на хора, която да регламентира вида и системата от мерки, чрез които да се постигне оперативно, ефективно и ефикасно взаимодействие и координация на хоризонтално и вертикално ниво между всички ведомства, институции и организации, в това число и гражданския сектор, ангажирани с работа по проблема. Стратегията залага следните национални приоритети: активна превенция сред обществото с фокус уязвимите групи; повишена идентификация, закрила, помощ и подкрепа на жертвите на трафик на хора без значение от тяхната етническа, национална, религиозна и полова принадлежност; ефективно преследване и наказание на престъплението трафик на хора; засилена междуведомствена и международна координация и сътрудничество; незабавна, компетентна и отговаряща на реалните потребности на детето, реакция по отношение на жертви на трафик деца.

Пълния текст на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021, можете да свалите от тук.