00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

май 17, 2017

Откриване на Процедура „публично състезание” по реда на глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Откриване на Процедура „публично състезание“ по реда на глава двадесет и пета от ЗОП с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ...
Read More