00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

ФУНКЦИИ

Националната комисия:

  • организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на Закона за борба с трафика на хора;
  • определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора;
  • ежегодно разработва и представя за утвърждаване от Министерския съвет Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му;
  • създава организация за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора;
  • участва в международното сътрудничество за предотвратяване и противодействие на трафика на хора;
  • организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора;
  • разработва програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора;
  • ръководи и контролира дейността на местните комисии за борба с трафика на хора и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора;
  • регистрира физически лица и юридически лица с нестопанска цел, които предоставят подслон на жертвите на трафика на хора.