00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Тематично обучение в контекста на противодействие трафика на хора в периода 05.10.2015г. – 06.10.2015г. гр. Монтана

Във връзка с раздел III „Обучение и квалификация на кадри“ от Националната програма за противодействие трафика на хора и закрила на жертвите за 2015г. Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Монтана (МКБТХ – Монтана) организира обучение на социални работници, обществени възпитатели към МКБТХ – Монтана, психолози, инспектори към Детска педагогическа стая от гр. Монтана, гр. Берковица и доброволци. Обучението има за цел да повиши знанията и уменията на участниците при планирането,организирането и провеждането на превантивни дейности в училищна среда и местната общност в контекста на трафика на хора, както и да идентифицират жертви на трафик сред децата, както и повишаване квалификацията на експертите по проблемите, свързани с трафика на хора.
Период на провеждане – 05.06.2015г. – 06.09.2015г. – гр. Монтана