00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Списък на кандидатите, допуснати за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт“ в администрацията на НКБТХ

http://www.antitraffic.government.bg/images/documents/spisyci%20starshi%20expert.pdf