00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Работна среща на секретарите на МКБТХ и администрацията на НКБТХ в София на 17-18 септември

Целите на срещата са свързани с:

* Повишаване на капацитета за противодейсвтие на трафика на хора и закрила на жертвите на местно равнище;

* Подобряване на координацията между структурите на НКБТХ и МКБТХ;

* Съгласуване на предстоящи дейности по превенция;

* Обсъждане и актуализиране на стандартите при планиране и отчитане на дейности;

* Обсъждане на  насоките на работа сред нови рискови групи и нови форми на трафик;

* Обсъждане и приемане на насоки за работа при координиране на случаи на трафик и взаимодействие с центровете и приюти за временно настаняване на жертви на трафик.

* Повишаване на уменията в необходимите области.