00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка, одобрена с Решение № Р-10/22.06.2017г.

Предмет:

„ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА, В ГР. СОФИЯ“ във връзка с изпълнение на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“, изпълняван по сключен договор между швейцарското междинно звено и Национална комисия за борба с трафика на хора.

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с определени лица: Reshenie

Покана за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка, одобрена с Решение № Р-10/22.06.2017г.: покана договаряне част 1Покана договаряне част 2

Приложения:

Техническа спецификация: Appendix 1

Проект на договор: Appendix 2 – Proekt na dogovor

Образец ЕЕДОП: Appendix 3 – EEDOP

Декларация по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП: Appendix 4 – Declaration 44 PPZOP

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител: Appendix 5

Списък екип: Appendix 6 – Spisak ekip

Декларация по чл. 65 от ЗОП: Appendix 7 – Declaration 65 ZOP

Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, б.“в“ и „г“ от ППЗОП: Appendix 8 – Declaraion Saglasie Dogovor

Техническо предложение: Appendix 9 – Technichesko predlojenie

Ценово предложение: Appendix 10 – Tzenovo predlovenie

Примерен опис на документи: Primeren opis na dokumentite

 

Решение за определяне на изпълнител: Решение определяне на изпълнител

Протокол от заседанието на комисията: Протокол комисия 28.06

Доклад за резултатите от работата на комисията: Doklad

Договор със Сдружение Асоциация Деметра за възлагане на услугата: Договор