00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с определени лица с предмет: „Организиране функционирането и предоставяне на услуги в приют за временно настаняване с център за закрила и помощ на пълнолетни жертви на трафик на хора в гр. София

Предмет:

„ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ С ЦЕНТЪР ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА В ГР. СОФИЯ“

Решение за откриване на процедура: Решение Р-12

Покана за участие в процедура: Покана

Приложения:

Техническа спецификация: Appendix 1

Договор за възлагане на услуга: Appendix 2 – Proekt na dogovor – dogovarqne

Образец ЕЕДОП: Appendix 3 – EEDOP

Декларация по чл. 44 ал. 1 от ППЗОП: Appendix 4 – Declaration 44 PPZOP

Декларация за съгласие: Appendix 5

Списък екип: Appendix 6 – Spisak ekip

Декларация за ангажираност на специалист и наличие на изискуеми обстоятелства: Appendix 7 – Declaration 65 ZOP

Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, от ППЗОП: Appendix 8 – Declaraion Saglasie Dogovor

Техническо предложение: Appendix 9 – Technichesko predlojenie

Ценово предложение: Appendix 10 – Tzenovo predlovenie

Примерен опис: Primeren opis na dokumentite

 

Протокол от заседание на комисията, за резултатите от проведените преговори в процедура по пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка: Protokol komisiq 28.08.2017

Доклад за резултатите от работата на комисията, за провеждане на процедура по пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка: Doklad 28.08.2017

 

Решение за определяне на изпълнител: Решение 7.09.2017

Договор за възлагане на услуга: Договор