00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Проведено от МКБТХ Варна, с подкрепата на НКБТХ обучение на професионалисти – служители на ОД МВР Варна.

В изпълнение на програмата  на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна за обучение на професионалисти /служители на МВР/ и  изграждане на мултидисциплинарни екипи за работа по случаи на трафик на хора в област – Варна,  и във връзка с успешното реализиране на мерките, заложени в Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора, МКБТХ Варна с подкрепата на НКБТХ проведе обучение на професионалисти – служители на ОД МВР Варна.

Темата на обученията, които се проведоха на 1 и 2 декември 2016 г.  в  Младежки дом – Община Варна беше „Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора – сътрудничество при работа по случаи“.

По време на обученията бяха представени структурата, функциите и задачите на НКБТХ и МКБТХ Варна. Участниците бяха запознати със стандартите на националния механизъм – как да се отнасят към жертвите на трафик на хора предвид тяхната емоционална нестабилност, с профила на жертвите, както и възможностите за тяхната закрила и подпомагане.

В обучението участваха общо 37  професионалисти – районни инспектори, младши районни инспектори, полицейски инспектори – служители на РУП от ОД МВР Варна.