00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Превенцията остава приоритет и през 2018 г. в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора

Превенцията отново е приоритет в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2018 г. Правителството утвърди документа с Решение №178/22.03.2018 г., който се изготвя ежегодно в изпълнение на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. и съдържа оперативни мерки, съобразени с актуалните тенденции за противодействие на това тежко престъпление.

През годината ще бъдат проведени традиционните кампании за превенция на трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация, а по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора, ще има и кампания с акцент върху новите заплахи, свързани с трафика на хора. Ще бъдат проведени също информационни сесии сред специфични, уязвими групи, в т. ч. и с мигранти и граждани на трети страни.

През настоящата година продължава работата за преодоляване на последиците от престъплението чрез прилагането на Националния механизъм за насочване и чрез предоставяне на цялостна подкрепа и защита за жертвите на трафик в приютите на Националната комисия за борба с трафика на хора, в които към момента 17 души получават медицинска, психологическа, правна и социална подкрепа. Капацитетът за настаняване на лица в услугите във Варна, Бургас и София е за 26 пълнолетни и 10 деца. Освен помощ за справяне и възстановяване от кризата, жертвите получават и психо-социална подкрепа за реинтеграция в обществото. Нова инициатива в тази насока е предложената от Агенцията по заетостта дейност за включване на лица, жертви на трафик, в програми и мерки за обучение и заетост. През 2018 г. се очаква видимост на резултатите от работата на първата профилирана услуга за деца, жертви на трафик – кризисният център в София. Работи се в посока образователно включване на децата и изграждане на връзки със семействата, когато това е в интерес на децата.

Предвидено е и провеждането на съвместни дни на действие между разследващи, прокурори и социални работници от България и Швейцария и обменни визити между представители на институциите в България и Чехия, с оглед на зачестилите случаи на трудова експлоатация на български граждани в Чехия.

По отношение на институционалното развитие и закрилата на пострадалите, страната ни е с най-високия си капацитет за подпомагане на жертвите на престъплението от създаването на Националната комисия. Освен функциониращите четири приюта, през миналата година започна работа и нова местна комисия за борба с трафика на хора – в Плевен, с което местните структури за противодействие на престъплението станаха десет. През 2018 г. ще се работи за затвърждаване ролята на НКБТХ като координатор по Националния механизъм. Предвиждат се обучения на местно и национално ниво за разпознаване на механизма като рамка за оперативно сътрудничество при случаи на трафик в страната и в чужбина.