00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Правителството прие Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 г.

 

Правителството прие на редовно заседание днес Национална стратегия за борба с трафика на хора за периода 2017 – 2021 г. Цялостната организация и контрол по изпълнението на документа се възлага на председателя на комисията за борба с трафика на хора към Министерския съвет.

Стратегията обхваща националната политика в областта на трафика на хора в дългосрочен план и формулира приоритетите и целите, свързани с ефективното противодействие на престъплението и на последиците от него.

Сред приоритетите на документа са: активна превенция сред обществото с фокус уязвими групи; повишена идентификация, закрила, помощ и подкрепа на жертвите на трафика, без значение на тяхната етническа, национална, религиозна и полова принадлежност; ефективно преследване и наказание на престъплението; засилена междуведомствена и международна координация и сътрудничество; незабавна, компетентна и отговаряща на реалните потребности на детето, реакция по отношение на трафика на деца.

Пълният текст на Стратегията може да изтеглите оттук: THB_Srtategy_2017Last- (2)