00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Полезни връзки

В България:

• Агенция на ООН за бежанците в България

www.unhcr.bg

• Асоциация за европейска интеграция и права на човека

www.eurorights-bg.org

• Асоциация Анимус

www.animusassociation.org/bg

• Българска гей организация „Джемини“

www.bgogemini.org/bg

• Български Хелзински Комитет

www.bghelsinki.org

• Български център за джендър изследвания

www.bgrf.org

• Български Червен Кръст

www.redcross.bg

• Държавна Агенция за Закрила на Детето

www.sacp.government.bg

• Каритас България

www.caritas-bg.org

• Комисия по правата на човека и вероизповеданията

www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&Type=info&gid=169

• Международна организация на труда (МОТ) в България

www.un-bg.bg/index.php5?l=1&p=7&

• Международна организация по миграция в България

www.iom.bg

• Министерство на труда и социалната политика

www.mlsp.government.bg

• Обща програма на ООН срещу ХИВ/СПИН (ЮНЕЙДС) в България

www.un-bg.bg/index.php5?l=1&p=5&

• Омбудсман на Република България

www.ombudsman.bg

• Представителство на ЕК в България

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

• ПРООН – България Сдружение „Фейс ту фейс“

http://facetoface.bg

• УНИЦЕФ в България

www.un-bg.bg/unicef

• Фондация „Център за изследвания и политики за жените“

www.cwsp.bg

• Фонд на ООН за населението (ФНООН) в България

www.un-bg.bg/index.php5?l=1&p=6&

• Фондация „ЕКИП“

www.ecip-bg.org

• Център „Надя“

www.centrenadja.hit.bg

• Връзки с държавни институции в България

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0015&g=

• Връзки с други НПО в България

Международни

• Правни материали от ОССЕ

http://www.legislationline.org/

• Организация за сигурност и сътрудничество в Европа

http://www.osce.org/

• Портал на Съвета на Европа

http://www.coe.int/

• Европейска Комисия

http://ec.europa.eu

• Европейски съд за правата на човека

http://www.echr.coe.int/echr/index.htm

• Комисар по проблемите на човешките права в Съвета на Европа

http://www.coe.int/t/commissioner/default_EN.asp