00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Покана за участие в симулационно обучение за борба с трафика на хора по миграционните пътища

Предстои провеждане на второ симулационно обучение в рамките на проект „Борба с трафика на хора по миграционните пътища“ на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), което ще се състои от 5 до 9 юни 2017 г. в Centre of Excellence for Stability Police Units (CoESPU) във Виченца, Италия.

Обучението е предназначено за мултидисциплинарна група от 70 участници, в това число: специализирани следователи на престъпления, свързани с трафик на хора, прокурори, финансови следователи, инспектори по труда, адвокати, културни медиатори (преводачи, журналисти), представители на медиите, НПО с компетенции в борбата с трафика на хора, специализиран персонал работещ в приюти за жертви на трафик на хора и обществени доставчици на социални услуги. Симулацията ще включва случаи на трудова и сексуална експлоатация сред мигранти, включително деца, жертви на трафик.

Заинтересованите експерти са поканени да кандидатстват директно за една конкретна позиция в симулацията, съгласно техния професионален профил, като изпратят формуляр за кандидатстване не по-късно от 2 април 2017 г., на следния имейл: cthblivex@osce.org.
Описание на позициите (стр. 7-16), както и формуляр за кандидатстване (Приложение 6), могат да бъдат намерени в поканата за участие, на следния линк: http://www.osce.org/secretariat/303141?download=true

За допълнителна информация може да се свържете с екипа на проекта на имейл: cthblivex@osce.org, както и да посетите интернет страницата: http://www.osce.org/projects/cthblivex.