00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

ПЛОВДИВ ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ЕЖЕГОДНАТА НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ТАЗИ ГОДИНА

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), съвместно с Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Пловдив организират ежегодната Национална работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. Събитието ще се състои в периода 30 януари – 01 февруари 2018 г., в хотел „Империал”, гр. Пловдив.

Срещата ще бъде открита от, проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието и заместник-председател на НКБТХ и г-н Георги Маринов, зам.-кмет „Обществен ред“ и председател на Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Пловдив. В събитието ще вземат участие председатели, секретари и членове на десетте Местни комисии за борба с трафика на хора от градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе и Сливен, представители на неправителствения сектор и международни организации.

Някои от основните акценти по време на срещата ще бъдат планираните през 2018 г. дейности, включително предложенията за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора. Ще бъдат обсъдени също и някои от ключовите дейности, реализирани на национално и местно ниво през изминалата година. Представители на Международния център за развитие на миграционните политики (ICMPD) ще презентират извършените от тях Оценка на услугите за дългосрочна реинтеграция на деца и пълнолетни жертви на трафик на хора в България и Оценка на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора (НМН). В контекста на обсъждането на двете оценки, ще бъде представена работата на Приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора в посока на успешната, дългосрочна реинтеграция на пострадалите от трафик на хора лица, както и новоразкритите през изминалата година услуги, с фокус върху работата на първия специализиран кризисен център за деца, жертви на трафик на хора. Планирано е и кратко представяне на започналото през 2017 г. картографиране на рискови региони и уязвими групи, с цел идентифициране на конкретните нужди за помощ и подкрепа, което да бъде основа за насочени превенционни дейности сред уязвимите групи.

По данни на прокуратурата през първото деветмесечие на 2017 г.  са образувани 59 наказателни производства, като са отчетени 12 ефективни присъди за трафик на хора. Пострадалите лица за този период са 368, от които 320 жени и 48 мъже. От тях, 24 лица са непълнолетни, а 5 – малолетни. Отново трафикът на хора с цел сексуална експлоатация е водещ – 250 души са пострадалите, експлоатирани с тази цел, 43 души са станали жертва на трафик на хора с цел принудителен труд, 71 – с цел държане в принудително подчинение.

През 2017 г. в администрацията на НКБТХ са получени общо 104 сигнала, отнасящи се за 142 лица. От тях 65 са жени, 40 от които са жертви на сексуална експлоатация, 7 – на трудова експлоатация, 9 случая са на жени, жертви на принудително задържане в подчинение (от които 6 случая с цел фиктивен/принудителен брак). Двойно по-малко са сигналите, касаещи мъже – общо 34 пострадали, от които 9 са станали жертва на трудова експлоатация, 22 на просия, 1 случай на фиктивен/принудителен брак и 2 случая на сексуална експлоатация. 29 са случаите на непълнолетни жертви на трафик на хора (21 момичета и 8 момчета, като 12 от тях са във висок риск от въвличане в трафик). 10 от случаите на непълнолетни момичета са станали жертва на сексуална експлоатация, 3 непълнолетни  жертви на трудова експлоатация, 2 случая на просия и 2 непълнолетни жертви на фиктивен/принудителен брак.