00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Откриване на Процедура „публично състезание” по реда на глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Откриване на Процедура „публично състезание“ по реда на глава двадесет и пета от ЗОП с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА, В ГР. СОФИЯ“

Необходимите документи могат да бъдат намерени по-долу:

Решение

Обявление

Документация

Приложения към документация:

Приложение 1 Техническа спецификация 

Приложение 2 Проект на договор

Приложение 3 Appendix 3 – EEDOP (2)

Приложение 4 Декларация

Приложение 5 Декларация 5

Приложение 6 Списък екип

Приложение 7 Декларация 65

Приложение 8 Декларация по чл. 39

Приложение 9 Техническо предложение

Приложение 10 Ценово предложение

Приложение примерен опис на документите

 

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка: Решение прекратяване