00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 2 от ЗОП чрез провеждане на „публично състезание“

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка „публично състезание“ с предмет: „Организиране функционирането и предоставяне на услуги в приют за временно настаняване с център за закрила и помощ на пълнолетни жертви на трафик на хора в гр. София“

Необходимите документи могат да бъдат намерени по-долу:

Решение: Решение за откриване на процедура

Обявление: Обявление за поръчка

Документация: Documentacia

Приложения към документация: 

Приложение 1 – Техническа спицификация: Appendix 1 – Technicheska specifikacia

Приложение 2 – Проект на договор: Appendix 2 – Proekt na dogovor

Приложение 3 – EEDOP: Appendix 3 – EEDOP

Приложение 4 – Декларация 44 PP ZOP: Appendix 4 – Declaration 44 PPZOP

Приложение 5 – Декларация за участие на подизпълнител: Appendix 5

Приложение 6 – Списък екип: Appendix 6 – Spisak ekip

Приложение 7 – Декларация 65 ЗОП: Appendix 7 – Declaration 65 ZOP

Приложение 8 – Декларация по чл. 39: Appendix 8 – Declaraion Saglasie Dogovor

Приложение 9 – Техническо предложение: Appendix 9 – Technichesko predlojenie

Приложение 10 – Ценово предложение: Appendix 10 – Tzenovo predlovenie

Приложение  – Примерен опис на документите: Primeren opis na dokumentite

 

Протокол на комисията по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП: Protokol komisiq 22.05.2017

Съобщение: 

Комисията насрочва второ публично заседание на Комисията на 26 май, 2017г., от 10.00ч. в Администрацията на НКБТХ на адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров №52А, за отваряне на предлаганите ценови параметри.

 

Протокол на комисията за разглеждане на ценовите предложения от 26.05.2017: Protookol 26.05.2017

Решение относно определяне на изпълнител на обществена поръчка: Reshenie 26.05.2017

Договор за възлагане на услуга с Фондация за социална промяна и включване: Договор