00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.187 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет:

„ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА, В ГР. СОФИЯ“ във връзка с изпълнение на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“, изпълняван по сключен договор между швейцарското междинно звено и Национална комисия за борба с трафика на хора. (Проекта)

ОБЯВА: Обява

РЕШЕНИЕ: Решение Р-4

ДОКУМЕНТАЦИЯ: Documentacia_new_ children_ 22.06.2018

 

Съобщение

2.7.2018 г.

НКБТХ уведомява заинтересованите лица, че срокът за подаване на оферти по публикуваната обява е удължен до 5.7.2018г., 17:00 ч.

Офертите ще се отварят в Секретариата на НКБТХ на 6 юли 2018 г., 9:00ч.

Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед ЗА-25/26.6.2018 г.: protokol

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка: Решение