00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НОВА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА В ГР. ПЛЕВЕН И ДВА НОВИ ПРИЮТА ЗА ПОСТРАДАЛИ В ГР. СОФИЯ ЩЕ БЪДАТ ОТКРИТИ ПРЕЗ 2017 Г.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ И ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА, КАКТО И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 г. БЯХА ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

На 18 януари 2017 г. беше проведено първото за 2017 г. заседание на Националната комисия за борба с трафика на хора, по време на което бяха обсъдени и приети Национална стратегия за борба с трафика на хора (2017 – 2021), Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за текущата година, както и Годишен отчет – 2016 г. за дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).

По време на заседанието беше взето решение да бъде създадена нова Местна комисия за борба с трафика на хора в гр. Плевен. Предложението е инициирано от Районната прокуратура в гр. Плевен, съвместно с община Плевен. Съгласно становищата на местните институции, регионът е високо-рисков по отношение на трафика на хора, а разширяването на мрежата на Националната комисия в общината ще спомогне значително за координацията на усилията за провеждането на целенасочени превантивни действия – от детекция и разследване на престъплението, през информационно-образователни дейности и форуми, и в защита и подкрепа на потърпевшите лица.

Сред планираните дейности през 2017 г., заложени в Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, е и разкриването на два допълнителни приюта в гр. София – един за деца и един за възрастни жертви на трафик на хора. Акцент в работа на Националната комисия през 2017 г. ще бъде поставен също върху повишаване на капацитета на местните комисии; повишаване на качеството и обхвата на социалните, консултативни и правни услуги, предоставяни на жертвите на трафик на хора; подобряване на процеса на (ранна) идентификация и основана на нуждите, подкрепа на жертвите на трафик на хора и оказване на подкрепа в хода на досъдебно и съдебно производство; посрещане на предизвикателствата, свързани с актуалните форми на трафик на хора, методи за въвличане и профил на жертвите, включително засягащи деца и лица, граждани на трети страни.

Програмата ще изпълнява приетата Национална стратегия за борба с трафика на хора (2017-2021), която е основен политически документ, формулиращ приоритетите и целите, свързани с ефективното и дългосрочно противодействие на трафика на хора – както на самото престъпление, така и на последиците от него. Документът е разписан след проведени консултативни и работни срещи с членовете на Националната комисия, членовете на Постоянната работна група към НКБТХ, представители на международни и неправителствени организации, в това число и представителите на НПО, управляващи приютите и центровете към Комисията. Заложените в документа стратегически цели и приоритети са в съответствие с тези, разписани в Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора и едновременно с това отчитат регионалните и национални специфики по отношение на формите на трафик на хора и профила на жертвите.

По време на заседанието беше приет също и Годишния отчет за 2016 г., който съдържа както данни и анализ във връзка със статистически събираната информация за престъплението, така и извършеното според Националната програма за противодействие на трафика и закрила на жертвите за 2016 г. Данните, подадени от ВКП до НКБТХ за периода 01.01. – 30.09.2016 г. сочат 67 образувани досъдебни производства, от които 47 за трафик на хора  с цел развратни действия и 12 – с цел принудителен труд. Амбициозната програма за 2016 г. обхваща над 35 основно реализирани дейности, като допълнително са отчетени и тези, реализирани от деветте местни комисии. В рамките на предходната година са разписани съществени за дългосрочната анти-трафик политика документи, някои от които са и утвърдени през този период. Тези документи включват Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора (НМН), приет от правителството през м. юли, 2016 г., Национална стратегия за борба с трафика на хора (2017 – 2021), проект за мулти-дисциплинарен екип, работещ по случаи на трафик (по НМН), с конкретни фокус-точки от институциите. Бяха реализирани всички превантивни и обучителни дейности заложени в програмата, а от миналата година функционират пет специализирани услуги за пострадали от трафик на хора лица, което е най-големият брой подобни услуги от приемането на Закона за борба с трафика на хора през 2003 г. до момента.

Заседанието на Националната комисия за борба с трафика на хора ще бъде последвано от ежегодно провежданата Национална работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, в която ще вземат участие председатели, секретари и членове на деветте местни комисии за борба с трафик на хора от градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе и Сливен, както и представители на администрацията на НКБТХ и управителите на приютите и центровете за закрила на жертви на трафик на хора в Бургас и Варна. Срещата ще се проведе в гр. Велико Търново на 26.01.2017 г. и на нея ще бъдат обсъдени националните и местни политики в областта на противодействие на трафика на хора, с фокус върху целенасочената превенция спрямо уязвими лица и детекция на престъплението чрез подобрена и ранна идентификация, както и предизвикателствата на координацията и работата по случаи на трафик на хора.