00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Закон за борба с трафика на хора

Приет на 7 май 2003 г. (влязъл в сила на 20 май 2003) Закона за борба с трафика на хора се фокусира върху превенцията и закрила на жертвите, особено жени и деца, дефинира за първи път понятията „период за размисъл“ и „период на възстановяване“ и определя специалната закрила за жертвите на трафик, които съдействат на разследването. Законът определя инстиционалната рамка и взаимодействието между правителствените и неправителствените организации във връзка със създаването на националната политика. С този закон се създава и Националната комисия за борба с трафика на хора, която следи за изпълнението на закона и развива политиката за противодействие на трафика на хора.

изтегли пълна версия Doc

Наказателен кодекс

изтегли пълна версия PDF

Тълкувателно решение №2/16.07.2009 г. на ВКС относно глава „Трафик на хора“ от НК

изтегли Doc

Наказателно-процесуален кодекс

изтегли пълна версия PDF

Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

изтегли пълна версия PDF

Списък на документите, необходими за разглеждане на молба за финансова компенсация

формуляри за подаване на молба за компенсация

Молба за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Формуляр за предаване на заявление за компенсация в задгранични ситуации

Формуляр за предаване на решение по заявление за компенсация в задгранични случаи

изтегли * Списък на документите, необходими за разглеждане на молба за финансова компенсация

Закон за закрила на детето

изтегли PDF

Национален механизъм за насочване на жертви на трафик в България

Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени български деца и деца жертви на трафик на хора връщащи се от чужбина

изтегли Doc 

Граждански процесуален кодекс

изтегли пълна версия PDF
Закон за задълженията и договорите

изтегли пълна версия PDF