00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 2017

Пълния текст на програмата може да изтеглите от тук

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА  

И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ

за 2017 г.

 

 

РАЗДЕЛ I

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
  1. Ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора.
 
  1. Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване на трафика на хора.

 

Дейност 1 Съгласуване и приемане на Стратегия за противодействие на трафика на хора в България 2017 – 2021. 
Отговорна институция АНКБТХ и членове на НКБТХ
Партньори Общини, към които има създадени МКБТХ, регионалните звена на представените в НКБТХ институции, НПО, Международни организации, Национално бюро за правна помощ
Финансиране От бюджета на НКБТХ и представените институции
Срок Юли, 2017 г.
Очаквани резултати Дългосрочна политика на Р България по предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му.
Индикатори за изпълнение Приета Стратегия за противодействие на трафика на хора в България 2017-2021г. на заседание на МС.

 

Дейност 2 Изграждане и повишаване на капацитета на Местните комисии за борба с трафик на хора и организиране и провеждане на външен мониторинг и оценка във връзка с изпълнението на местните политики за борба с трафика на хора.
Отговорна институция АНКБТХ, МКБТХ
Партньори Общини, към които има създадени МКБТХ
Финансиране От бюджета на НКБТХ и на съответните общини, средства по проекти и програми
Срок Ноември, 2017 г.
Очаквани резултати Изпълнение на всички задължения по чл. 8 от ЗБТХ и мониторингов доклад с оценка на качеството и ефективността на извършените дейности и проведени превенционни и информационни кампании, обучения и реализирани политики. Анализ на необходимостта за разкриване на допълнителни МКБТХ и/или сливане на вече съществуващи на регионален принцип.
Индикатори за изпълнение Проведени обучения с МКБТХ, извършен външен мониторинг и контрол, представени препоръки за повишаване на качеството и ефективността на работа на МКБТХ, разработен и утвърден работен план на МКБТХ, съгласно изведените препоръки.

 

Дейност 3 Внедряване на нови механизми за проследяване на случаите на жертви на трафик на хора за периода след напускане на приюта/специализирания център за жертви на трафик на хора
Отговорна институция АНКБТХ, Международен център за развитие на миграционната политика, Виена
Партньори Членове на НКБТХ и МКБТХ, НПО-доставчици на социални услуги на национално и местно ниво, институции, ангажирани с реализирането на проекта, съгласно  Българо-швейцарската програма за сътрудничество
Финансиране Българо-Швейцарска програма за сътрудничество
Срок декември, 2017 г.
Очаквани резултати По-висок стандарт в предоставянето на услуги от приюта и специализирания център,разработени и внедрени нови политики и механизми за мониторинг.
Индикатори за изпълнение   Проведено изследване на текущата ситуация в България, проведени интервюта със заинтересовани институции на национално ниво, изработени два документа за политики и два документа за мониторинг, които да бъдат приети от НКБТХ, брой проведени срещи и получени обратни връзки.
 
 Дейност 4  Засилване на междуинституционалното сътрудничество в посока противодействие на трафика на хора, във връзка с актуалните миграционни реалности и новите проявления на престъплението.  
Отговорна институция АНКБТХ
Партньори НКБТХ, МКБТХ, НПО и международни организации в България, Европейски агенции, ДАБ, МВР
Финансиране АНКБТХ, Фондация „Ханс Зайдел- България“
Срок Май- Октомври, 2017 г.
Очаквани резултати Подобрено сътрудничество на местно, национално и международно ниво във връзка с противодействие на трафика на хора сред мигранти, търсещи убежище.
Индикатори за изпълнение   Проведено международно събитие, целящо обмен на опит и добри практики, свързани с противодействието на трафика на хора в контекста на новите миграционни предизвикателства.

 

Дейност 5 Оптимизиране и повишаване на ефективността на работата по случаи на жертви на трафик на хора, чрез прилагане на процедурите и мерките, залегнали в Национален механизъм за насочване  и подпомагане на жертвите на трафик на хора (НМН).
Отговорна институция АНКБТХ
Партньори НКБТХ, МКБТХ, НПО и международни организации в България, Европейски агенции, ДАБ, МВР, АЗ, ДАЗД, ИА „ГИТ“, МТСП
Финансиране От бюджета на НКБТХ, НПО, средства по програми и проекти
Срок Постоянен 2017 г.
Очаквани резултати Повишаване на ефективността и резултативността на работа по случаи на трафик на хора и постигане на по-добра координация и комуникация, между отделните институции, въвлечени в процеса.Практическо прилагане на залегналите процедури и мерки в Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора, отработени случаи на жертви на трафик на хора, съгласно НМН.
Индикатори за изпълнение   Брой координирани сигнали, съгласно НМН, брой подпомогнати жертви, съгласно НМН
 Дейност 6  Разкриване на Местна комисия за борба с трафика на хора в гр. Плевен
Отговорна институция АНКБТХ
Партньори Община Плевен, Окръжна прокуратура – Плевен
Финансиране От бюджета на НКБТХ и Община Плевен
Срок Май, 2017 г.
Очаквани резултати Повишаване на обхвата на работа по превенция, противодействие, преследване и наказание на трафика на хора на местно ниво и подобряване на координацията и междуинституционалното взаимодействие на местно и регионално ниво.
Индикатори за изпълнение   Функционираща Местна комисия за борба с трафика на хора в гр.  Плевен.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II

„ПРЕВЕНЦИЯ”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Повишаване на осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
  1. Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора.
 
  1. Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора.
 
Дейност 1 Провеждане на целенасочени дейности по превенция и ранна идентификация на трафика на хора сред уязвими общности, отчитащи специфичните рискови фактори и форми на трафик.  
Отговорна институция АНКБТХ, МКБТХ
Партньори НПО, АЗ.
Финансиране Средства по проекти и програми, бюджета на НКБТХ
Срок Август – декември, 2017 г.
Очаквани резултати Повишена информираност на уязвимите групи за проблемите, свързани с трафика на хора и разгърната мултидисциплинарна работна мрежа на национално и местно ниво; повишена информираност и ангажираност на местните институции и общности – неформални лидери за ранна идентификация на случаи на трафик на хора.
Индикатори за изпълнение Проведени съвместни събития, изработени и разпространени информационни материали, създадени и утвърдени комуникационни канали за обмен на добри практики. Брой представители на уязвими общности и неформални лидери, въвлечени в работната мрежа, брой ранно идентифицирани реферирани лица в риск от трафик.

 

Дейност 2 Провеждане на информационна кампания за превенция на трафика на хора по повод 30 юли – Международен ден за борба с трафик на хора. 
Отговорна институция МКБТХ
Партньори АНКБТХ, НПО и бизнес сектор
Финансиране От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми
Срок Юли, 2017 г.
Очаквани резултати Повишена информираност на уязвимите групи по проблемите, свързани с трафика на хора.
Индикатори за изпълнение Проведени съвместни събития, изработени и разпространени информационни материали, създадени и утвърдени комуникационни канали за обмен на добри практики и синхронизиране на общите действия и работа. 

 

Дейност 3 Провеждане на кампания за актуални форми и тенденции на трафика на хора, новите профилни характеристики на жертвите и  специфичните нови способи за въвличане, по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. 
Отговорна институция АНКБТХ, МКБТХ
Партньори Членове на НКБТХ, МО и НПО
Финансиране От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми
Срок Октомври – Декември, 2017г.
Очаквани резултати Повишена информираност на обществото по проблемите, свързани с трафика на хора, актуалните профилни характеристики на жертвите и специфичните нови способи за въвличане.
Индикатори за изпълнение Проведени събития, изработени и разпространени информационни материали, създадени и утвърдени комуникационни канали за обмен на добри практики и синхронизиране на общите действия и работа. 

 

Дейност 4 Провеждане на информационни дейности за рисковете от трафик на хора сред мигранти/граждани на трети страни.  
Отговорна институция АНКБТХ, МВР
Партньори НПО
Финансиране От бюджета на НКБТХ, фондация „Ханс Зайдeл“
Срок февруари, 2016 г.
Очаквани резултати Повишена информираност за рисковете от трафик сред уязвими групи, вкл. мигранти и граждани на трети страни.
Индикатори за изпълнение Разработени специализирани информационни материали за групи в риск, вкл. граждани на трети страни, брой достигнати хора, брой разяснителни дейности.

 

Дейност 5 Развиване на антитрафик-мрежата от доброволци към Местните комисии за борба с трафика на хора и АНКБТХ чрез обучения и провеждане на Академия за доброволци. 
Отговорна институция МКБТХ и АНКБТХ
Партньори МОН и НПО
Финансиране Средства по проекти и програми, фондация „Ханс Зайдeл“
Срок Март- Април, 2017 г.
Очаквани резултати Допълнително привлечени и обучени доброволци на територията на София и на страната.
Индикатори за изпълнение Проведена Академия за доброволци, брой обучени деца и младежи, брой обхванати училища.

 

Дейност 6 Организиране и провеждане на специализирано изследване, целящо картографиране на районите, населени със силно уязвими общности, по отношение на въвличане в трафик на хора и извеждане и анализ на рисковите фактори и вида трафик.
Отговорна институция АНКБТХ
Партньори МКБТХ, НПО
Финансиране От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми
Срок Март- ноември, 2017 г.
Очаквани резултати Създадена „карта“ на районите, населени с уязвими общности, изведени и анализирани рискови фактори за въвличане в трафик, отчетени специфични за тези уязвими общности форми на трафик на хора, разработени практически препоръки за превенция и работа с тях.
Индикатори за изпълнение Проведено изследване, създадена „карта“, отчетени рискови фактори и вид трафик и формулирани и представени практически препоръки за превенция и работа сред и с уязвимите групи.

 

 

Дейност 7 Провеждане на информационна кампания  по превенция и предотвратяване на трафика на хора с цел трудова експлоатация.
Отговорна институция МТСП и АЗ
Партньори АНКБТХ
Финансиране От бюджета на МТСП и АЗ
Срок Декември, 2017 г.
Очаквани резултати Повишена информираност на българските граждани, желаещи да заминат с цел работа в други държави – членки на Европейския съюз по проблемите, свързани с трафика на хора и опасностите от възникване на трудова експлоатация.
Индикатори за изпълнение Брой информационни материали за български граждани, желаещи да заминат с цел работа в други държави – членки на Европейския съюз и разпространяването им чрез териториалните поделения на АЗ.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

„ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

 

 СТАРТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Развиване и надграждане на експертността на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
  1. Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите.
 
  1. Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ, както и на експертите в Постоянната работна група към Националната комисия.

 

Дейност 1 Провеждане на обучителен модул „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” на стажант-дипломати, дипломати, изпълняващи консулски функции и полицейски аташета чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР. 
Отговорна институция МВнР, Дипломатически институт на МВнР
Партньори АНКБТХ, членове на НКБТХ, МО и НПО
Финансиране От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР и Министерство на отбраната
Срок Март – Юни, 2017 г.
Очаквани резултати Повишена квалификация на служителите.
Индикатори за изпълнение Брой проведени обучения, брой обучени.
 Дейност 2  Провеждане на специализирани обучения за съдии, магистрати и разследващи полицаи. 
Отговорна институция АНКБТХ, Фондация „Ханс Зайдел“
Партньори МВР, Национално бюро за правна помощ, Асоциация на прокурорите в България, НПО и МО, Секретариат към конвенцията на Съвета за Европа за борба с трафика на хора
Финансиране Средства по проекти и програми – фондация „Ханс Зайдел“
Срок Септември, 2017 г.
Очаквани резултати Повишена квалификация на служителите.
Индикатори за изпълнение Брой проведени обучения (национални и международни), брой обучени служители, брой включени лектори (български и чуждестранни).

 

 

 Дейност 3 Провеждане на специализирано обучение за служители на МВР и инспектори на ИА ГИТ на тема: „Идентифициране жертвите на трафик и взаимодействие с компетентните полицейски органи по случаите на трафик на хора с цел принудителен труд“. 
Отговорна институция АНКБТХ, МВР
Партньори  МТСП,
Финансиране Бюджет на НКБТХ
Срок Март- Септември, 2017г.
Очаквани резултати Подобрена идентификация на жертвите на трафик и по-ефективно взаимодействие с компетентните полицейски органи по случаите на трафик на хора с цел принудителен труд
Индикатори за изпълнение Проведено обучение, подобрено и по-ефективно взаимодействие.

 

Дейност 4 Провеждане на обучения на ромски медиатори в „Бюро по труда“. 
Отговорна институция АЗ, МКБТХ
Партньори Всички заинтересовани институции, МКБТХ
Финансиране От бюджета на НКБТХ
Срок Декември, 2017 г.
Очаквани резултати Повишаване познанията на ромските медиатори относно рисковете от трудова експлоатация и трафик на хора, повишена информираност на представители на ромски общности относно рисковете от трудова ескплоатация.
Индикатори за изпълнение Брой обучени ромски медиатори, брой проведени обучения.

 

Дейност 6 Обучения на трудови посредници, служители от дирекции „Бюро по труда” към АЗ, инспектори от ИА „ГИТ“ и социални работници на Дирекции „Социално подпомагане“. 
Отговорна институция МТСП (АЗ)
Партньори АНКБТХ, ЦРЧРРИ
Финансиране От бюджета на МТСП /АЗ, ИА ГИТ, АСП
Срок Март – Октомври, 2017 г.
Очаквани резултати Повишена информираност относно идентифицирането на случаи на трафик на хора.
Индикатори за изпълнение Брой обучения, брой обучени, обратни връзки.

 

Дейност 7 Провеждане на специализирани обучения за магистрати и юристи, насочени към актуалните тенденции и форми по отношение на трафика на хора, както и профила на жертвите на трафик на хора и техните законови права. 
Отговорна институция ПРБ
Партньори АНКБТХ
Финансиране От бюджета на ПРБ
Срок Декември, 2017 г.
Очаквани резултати Повишена информираност относно актуалните тенденции и форми по отношение на трафика на хора, както и профила на жертвите на трафик и техните законови права.
Индикатори за изпълнение Брой проведени обучения, брой обучени магистрати и юристи, повишена чувствителност на магистратите и юристите по отношение на правата на жертвите на трафик на хора.

 

Дейност 8 Провеждане на мултидисциплинарни обучения на тема: „Прилагане на Националния механизъм за насочване  и подпомагане на жертвите на трафик на хора (НМН)“. 
Отговорна институция МКБТХ, АНКБТХ.
Партньори Общини
Финансиране От бюджета на АНКБТХ, общините и средства по проекти и програми
Срок Март- Декември, 2017 г.
Очаквани резултати Повишена информираност на работещите по трафик на хора специалисти, за  НМН и заложените в него процедури, дейности и мерки.
Индикатори за изпълнение Практическо приложение на процедурите, дейностите и мерките, залегнали в НМН.
 
 Дейност  9  Провеждане на специализирани обучения на социални работници от Дирекция „Социално подпомагане“, свързани с идентификацията на жертвите на трафик и работа по реинтеграцията им, след престоя в Приют и/или Кризисен център. 
Отговорна институция АСП
Партньори АНКБТХ, МКБТХ
Финансиране От бюджета на АЗ
Срок Март – Декември, 2017 г.
Очаквани резултати Подобрена идентификация и последваща реинтеграция на жертвите на трафик на хора.
Индикатори за изпълнение Проведени обучения и обучени социални работници, повишен брой на идентифицираните и реинтегрирани жертви.

 

 Дейност 10  Провеждане на специализирани обучения на педагогически персонал, свързан с трафика на хора и ранната идентификация на потенциалните жертви. 
Отговорна институция МОН
Партньори АНКБТХ, МКБТХ
Финансиране МОН
Срок Март- Декември, 2017 г.
Очаквани резултати Повишена информираност на педагогическия персонал, относно престъплението трафик на хора и изградени умения за идентификация за потенциалните жертви.
Индикатори за изпълнение Проведени обучения, брой участвали педагози и педагогически съветници, брой идентифицирани потенциални жертви. 

 

Дейност 11 Организиране на обучение за персонала на новооткрити приют и специализиран център за жертви на трафик на хора на територията на гр. София
Отговорна институция АНКБТХ, Кризисен център “Die Drehscheibe”, Виена
Партньори НПО – доставчик на услугата
Финансиране Българо-швейцарска програма за сътрудничество
Срок Юни, 2017 г.
Очаквани резултати Повишена квалификация на персонала на новооткритите приют и специализиран център за жертви на трафик на хора на територията на гр. София.
Индикатори за изпълнение Проведено едноседмично обучение за 6 лица от новосъздадените приют и специализиран център към НКБТХ във Виена от експерти на Кризисен център “Die Drehscheibe”, Виена.

 

Дейност 12 Участие в международно обучение на тема: „Намаляване на трафика на хора чрез редуциране на търсенето на сексуални услуги, предлагани от жертви на трафик“
Отговорна институция Академия по Европейско право
Партньори Членове на НКБТХ
Финансиране Академия по Европейско право
Срок Април, 2017 г.
Очаквани резултати Повишаване на професионалния капацитет на специалистите, работещи в сферата на трафик на хора и утвърждаване на сътрудничеството с международни правни организации.
Индикатори за изпълнение Участие в обучение, брой участници.
 Дейност 13  Участие в международно обучение на тема: „Оказване на помощ на жертвите на трафик на хора и необходимите за това средства“
Отговорна институция Академия по Европейско право
Партньори Членове на НКБТХ
Финансиране Академия по Европейско право
Срок Декември, 2017 г.
Очаквани резултати Повишаване на професионалния капацитет на специалистите, работещи в сферата на трафик на хора и утвърждаване на сътрудничеството с международни правни организации.
Индикатори за изпълнение Участие в обучение, брой участници.

 

 

Дейност 14 Повишаване на капацитета на експертите от Администрацията на НКБТХ. 
Отговорна институция АНКБТХ
Партньори ИПА и НПО
Финансиране От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми
Срок Март – Ноември, 2017 г.
Очаквани резултати Повишена квалификация на служителите.
Индикатори за изпълнение Брой обучения, брой обучени служители.

 

 

 

РАЗДЕЛ IV

„ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 1.   Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора.
  2.   Прилагане на Националния механизъм за насочване  и подпомагане на жертвите на трафик на хора.
  3.   Повишен брой жертви на трафик получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора, кризисни центрове и други центровете за подкрепа.
  4.   Реинтеграция на жертвите на трафик чрез квалификация, трудова заетост и др.

 

 

Дейност 1 Закрила и подкрепа на ЖТХ в ПВНЦЗПЖТХ в гр. Варна и гр. Бургас. 
Отговорна институция НКБТХ
Партньори НПО, МВР, МКБТХ
Финансиране От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми
Срок Постоянен 2017 г.
Очаквани резултати Функциониращи ПВНЦЗПЖТХ. Обгрижени жертви на трафик на хора.
Индикатори за изпълнение Брой настанени и обгрижени жертви на трафик, предоставена психосоциална и правна помощ.

 

 

Дейност 2 Утвърждаване на развитото партньорство за специализирана подкрепа на мъже, жертви на трафик. 
Отговорна институция АНКБТХ
Партньори НПО, МТСП, МОМ
Финансиране От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми
Срок Постоянен, 2017 г.
Очаквани резултати Повишен обхват на  специализираната подкрепа за мъже, жертви на трафик и синхронизиране на действията при работа по  случаи на мъже, жертви на трафик.
Индикатори за изпълнение Привлечени партньори, оказващи подкрепа на мъже, жертви на трафик.

 

 

Дейност 3 Откриване на приют за възрастни, жертви на трафик, в гр. София с капацитет от 10 лица. 
Отговорна институция АНКБТХ,
Партньори НПО, Държавни институции, предоставящи сграден фонд за нуждите на приюта
Финансиране Българо-швейцарска програма за сътрудничество
Срок Юли 2017 г.
Очаквани резултати Разширяване на обхвата на специализираните услуги за жертви на трафик на хора,  предоставяне на възможност на по-голям брой жертви на трафик за достъп до специализирани услуги.
Индикатори за изпълнение Създаден напълно функциониращ приют за възрастни, жертви на трафик в гр. София с капацитет от 10 лица, реновиран и оборудван, сключен договор с доставчик на услуга,  брой настанени жертви.

 

Дейност 4 Откриване на приют за деца, жертви на трафик в гр. София с капацитет от 10 лица. 
Отговорна институция АНКБТХ,
Партньори НПО, Държавни институции, предоставящи сграден фонд за нуждите на приюта
Финансиране Българо-швейцарска програма за сътрудничество
Срок Юли, 2017 г.
Очаквани резултати Разширяване обхвата на специализираните услуги за деца, жертви на трафик на хора,  предоставяне на възможност на по-голям брой деца – жертви на трафик за достъп до специализирани услуги.
Индикатори за изпълнение Създаден един напълно функциониращ приют за деца, жертви на трафик в гр. София с капацитет от 10 лица, реновиран и оборудван, сключен договор с доставчик на услуга,  брой настанени жертви.

 

Дейност 5 Утвърждаване на мрежата на адвокати, специализирани в областта на защита на жертви на трафик, съдействащи на разследването.
Отговорна институция АНКБТХ, МКБТХ
Партньори НПО, Бюро за правна помощ
Финансиране АНКБТХ, средства по програми и проекти
Срок Юни 2017 г.
Очаквани резултати Разширяване на обхвата на създадената мрежа от адвокати, специализирани в областта на защита  на жертвите на трафик.
Индикатори за изпълнение Повишен брой на адвокатите, поемащи дела и оказващи юридическо съдействие на жертви на трафик на хора.

 

 

 

РАЗДЕЛ V

ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 1. Поддържане на единна база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора.
  2.  Подобряване на механизма  за събиране на данни от всички ведомства и НПО.

 

Дейност 1 Анализ на тенденциите в областта на престъплението трафик на хора въз основа на данните за жертвите и извършителите на престъплението
Отговорна институция АНКБТХ, НСлС
Партньори НСлС, Отдел ЕИСПП
Финансиране Средства по програми и проекти, средства от бюджета на НКБТХ.
Срок Март, 2017 г.
Очаквани резултати Събиране на по-обширна, качествена и количествена статистическа информация и анализ на данните. Разработване на политики за противодействие на трафика на хора, базирани на актуални емпирични данни.
Индикатори за изпълнение Внедрени и предоставени инструменти за специализирано търсене, подобрен достъп до ЕИСПП, обогатена база данни на НКБТХ, брой изготвени анализи

 

 

Дейност 2 Провеждане на предварителни оценки, изследвания и анализи с цел подобряване механизмите за идентификация и закрила на жертви на трафик (включително мъже жертви на трафик, жертви на трафик-мигранти и лица търсещи убежище) и предлагане на по-цялостна и личностно-ориентирана помощ и подкрепа.  
Отговорна институция АНКБТХ и МКБТХ
Партньори НПО, МО
Финансиране Бюджет на НКБТХ, МВнР/Съвет на Европа,
Срок Постоянен, 2017 г.
Очаквани резултати Анализ и план за действие за предоставяне на услуги жертви на трафик, съгласно профила на жертвите и идентифицираните нужди от помощ и подкрепа, анализ на факторите на уязвимост към трафика на хора сред мигранти, търсещи убежище, непридружени деца-чужденци и граждани на трети страни.
Индикатори за изпълнение Брой проведени проучвания, брой изготвени доклади с направени изводи и отправени препоръки, които да бъдат внедрени на практическо ниво.

 

РАЗДЕЛ VI

„МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора,
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 1. Обмен на опит, добри практики и участие в международни проекти по противодействие и закрила на жертвите на трафик.
  2. Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество.
  3.Разработване и реализиране на международни проекти насочени към противодействие трафика на хора.

 

Дейност 1 Представяне на националната институционална рамка за борба с трафика на хора, актуални механизми и обмяна на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора в рамките на партньорски мрежи сред държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН, в ОССЕ, трети страни и др. 
Отговорна институция АНКБТХ
Партньори Международни парньори, МО и НПО
Финансиране Бюджет на НКБТХ.
Срок Март- Декември, 2017 г.
Очаквани резултати Подобрено сътрудничество, обмен на информация и успешни практики.
Индикатори за изпълнение Брой  участие в проведени срещи, доклади.

 

Дейност 2 Утвърждаване на сътрудничеството между Р България и Конфедерация Швейцария в областта на идентифициране и закрила на жертвите на трафик чрез обмен на опит и запознаване с добри практики в областта на противодействие на трафика на хора.  
Отговорна институция АНКБТХ, Федерална полиция на Конфедерация Швейцария
Партньори Членове на НКБТХ, НПО
Финансиране Българо-Швейцарска програма за сътрудничество
Срок Февруари, 2017 г.
Очаквани резултати Повишена квалификация на служителите и експертите.
Индикатори за изпълнение Проведени срещи, брой участници при чуждестранни визити за обмен на опит.

 

Дейност 3 Взаимодействие с компетентни институции от заинтересовани държави–членки на Европейския съюз в рамките на чл. 4 от Директива 96/71/ЕО и по силата на Директива 2014/97/ЕС за решаване на възникнали проблеми, свързани с български работници на тяхна територия при случаи на нарушаване на трудово законодателство. 
Отговорна институция МТСП, ИА „ГИТ“
Партньори НКБТХ, АНКБТХ и компетентните институции от заинтересовани държави–членки на ЕС
Финансиране Бюджет на ИА „ГИТ“/МТСП
Срок Постоянен.
Очаквани резултати Подобрено сътрудничество с компетентните институции от заинтересовани държави – членки на ЕС за разрешаване на въпроси, свързани с трудова експлоатация на български граждани в съответните държави–членки.
Индикатори за изпълнение Брой отработени искания за събиране на публични вземания, брой наложени имуществени санкции или глоби за нарушение на трудовото законодателство относно командироването и изпращането на работници или служители  в чужбина.

 

 

 

РАЗДЕЛ VII

„ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Надграждане на законодателната рамка с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 1. Съгласуване на националното законодатеслтво с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България.
  2. Актуализиране на нормативната база за по–ефективно изпълнение на държавната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.
 
Дейност 1 Съгласуване и приемане на промени и допълнения в Закона за борба с трафика на хора и Правилника за прилагане на Закона за борба с трафика на хора. 
Отговорна институция АНКБТХ
Партньори Членове на  НКБТХ и МКБТХ
Финансиране Средства  от бюджета на АНКБТХ
Срок Декември,  2017 г.
Очаквани резултати Приети промени и допълнения в Закона за борба с трафика на хора и Правилника за прилагане на закона за борба с трафика на хора.
Индикатори за изпълнение Приети на заседание на МС промени и допълнения в ЗБТХ и Правилника за прилагане на ЗБТХ, синхронизирани с европейското законодателство и подобрено национално законодателство в областта на противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите.

 

 

Дейност 2 Подобряване на взаимодействието при прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.                                                                                                                              
Отговорна институция МВР, ДАЗД
Партньори Всички заинтересовани партньори
Финансиране От бюджета на съответните отговорни институции
Срок Постоянен, 2017 г.
Очаквани резултати Подобрена ефективност при реферирането и обгрижването на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина; ефективна защита на правата на непридружените деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.
Индикатори за изпълнение Брой реферирани и обгрижени деца, съгласно Координационния механизъм.

 

Дейност 3 Утвърждаване на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране на правата на непридружените деца-чужденци, пребиваващи в България, включително и търсещи и получили закрила 
Отговорна институция МТСП
Партньори АНКБТХ
Финансиране МТСП
Срок Април, 2017 г.
Очаквани резултати Подобрени механизми и процедури за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране на правата на непридружените деца-чужденци.
Индикатори за изпълнение   Подписан и утвърден Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране на правата на непридружените деца-чужденци, пребиваващи в България, включително и търсещи и получили закрила.

 

Дейност 4 Становища по законодателни промени, касаещи активното преследване и наказание на престъплението трафик на хора и ефективната закрила на жертвите                                                                                                                               
Отговорна институция НКБТХ, АНКБТХ
Партньори Всички заинтересовани институции
Финансиране От бюджета на отговорната институция
Срок Постоянен 2017 г.
Очаквани резултати Ефективно преследване на извършителите на престъплението трафик на хора и защита на правата на жертвите на престъпление.
Индикатори за изпълнение Брой становища и инициативи за допълнения и изменения на релеванто законодателство.

 

 

СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ

 

АЗ Агенция по заетостта
АСП Агенция за социално подпомагане
ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето
ДБТ Дирекции „Бюро по труда”
ИА „ГИТ” Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
МВнР Министерство на външните работи
МВР Министерство на вътрешните работи
МКБТХ Местна комисия за борба с трафика на хора
МО Международни организации
МОН Министерство на образованието и науката
МП Министерство на правосъдието
МТСП Министерство на труда и социалната политика
НСлС Национална следствена служба
НИП Национален институт на правосъдието
НКБТХ Национална комисия за борба с трафика на хора
НПО Неправителствени организации
ОССЕ Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
ЦКБППМН Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
МКБППМН Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непърнолетните