00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 2016

Пълният текст на програмата може да изтеглите тук.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА  

И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ

за 2016 г.

 

 

РАЗДЕЛ I

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
  1. Ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора.
 
  1. Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване на трафика на хора.

 

Дейност 1 Разработване и приемане на Стратегия за противодействие на трафика на хора в България 2017 – 2021 
Отговорна институция АНКБТХ и членове на НКБТХ
Партньори Общини, към които има създадени МКБТХ, регионалните звена на представените в НКБТХ институции,  НПО, Международни организации,  Национално бюро за правна помощ
Финансиране НКБТХ и представените институции
Срок Декември, 2016 г.
Очаквани резултати Дългосрочна политика на Р България по предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му.
Индикатори за изпълнение Приета Стратегия за противодействие на трафика на хора в България 2017-2021г. на заседание на НКБТХ.

 

Дейност 2 Повишаване капацитета на Местните комисии за борба с трафика на хора за изпълнение на националната политика и на местните политики за борба с трафика на хора.
Отговорна институция АНКБТХ, МКБТХ
Партньори Общини, към които има създадени МКБТХ, регионалните звена на представените в НКБТХ институции и НПО
Финансиране АНКБТХ, от бюджета на съответните общини, средства по проекти и програми
Срок Постоянен, 2016 г.
Очаквани резултати Изпълнение на всички задължения по чл. 8 от ЗБТХ.
Индикатори за изпълнение Проведени обучения с МКБТХ, участие на МКБТХ в разработването на стратегията, привлечено външно финансиране.

 

Дейност 3 Съгласуване и приемане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик (НМН). 
Отговорна институция АНКБТХ
Партньори Членове на  НКБТХ и НПО, ангажирани в НМН
Финансиране Средства по проекти и програми
Срок Май, 2016 г.
Очаквани резултати Актуализиран НМН.
Индикатори за изпълнение Приет на заседание МС, подобрена координация по идентификация, насочване и реинтеграция на жертви на трафик.

 

Дейност 4 Изготвяне на концепция за работата на мултидисциплинарен (мобилен) междуведомствен екип за съвместна работа по случаи на трафик на хора, в рамките на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество в областта на идентификация и закрила на жертви на трафик. 
Отговорна институция АНКБТХ и членове на НКБТХ
Партньори Представените в НКБТХ институции
Финансиране Българо-Швейцарска програма за сътрудничество
Срок Юни, 2016 г.
Очаквани резултати Подобрена координацията при работа по случаи и сигнали за жертви на трафик.
Индикатори за изпълнение   Създаден мултидисциплинарен междуведомствен екип за съвместна работа по случаи.

 

 

РАЗДЕЛ II

„ПРЕВЕНЦИЯ”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Повишаване на осведомеността и чуствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
  1. Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора.
 
  1. Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора.
 
Дейност 1 Провеждане на информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. 
Отговорна институция Посолство на Холандия; МКБТХ
Партньори АНКБТХ
Финансиране Средства по проекти и програми, бюджета на НКБТХ
Срок Март – ноември, 2016 г.
Очаквани резултати Повишена информираност на уязвимите групи за проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация.
Индикатори за изпълнение 9 събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали на разпространение.

 

Дейност 2 Провеждане на информационна кампания за превенцията на трафика на хора по повод 30 юли – Международен ден за борба с трафик на хора. 
Отговорна институция АНКБТХ, МКБТХ
Партньори Членове на НКБТХ, НПО и бизнес сектор
Финансиране От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми
Срок Юли, 2016 г.
Очаквани резултати Повишена информираност на уязвимите групи по проблемите свързани с трафика на хора.
Индикатори за изпълнение 9 събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали.

 

Дейност 3 Провеждане на кампания за актуални форми и тенденции на трафика на хора по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. 
Отговорна институция АНКБТХ, МКБТХ
Партньори Членове на НКБТХ, МО и НПО
Финансиране От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми
Срок Октомври – Декември, 2016 г.
Очаквани резултати Повишена информираност на обществото по проблемите свързани с трафика на хора.
Индикатори за изпълнение 9 събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали.

 

Дейност 4 Провеждане на информационни дейности за рисковете от трафик на хора сред представители на групи в риск, включително мигранти/ граждани на трети страни.  
Отговорна институция АКБТХ, МВР
Партньори НПО
Финансиране От бюджета на НКБТХ, фондация „Ханс Зайдeл“
Срок Май-октомври, 2016 г.
Очаквани резултати Повишена информираност за рисковете от трафик сред уязвими групи, вкл. мигранти и граждани на трети страни.
Индикатори за изпълнение Разработени специализирани информационни материали за групи в риск, вкл. граждани на трети страни, брой достигнати хора, брой разяснителни дейности.
Дейност 5 Развиване на мрежата от доброволци към Местните комисии чрез обучения и провеждане на Академия за доброволци. 
Отговорна институция МКБТХ и АНКБТХ
Партньори МОН и НПО
Финансиране Средства по проекти и програми, фондация „Ханс Зайдeл“
Срок Април, 2016 г.
Очаквани резултати 54 новопривлечени и обучени доброволци; общо 72 доброволци-участници.
Индикатори за изпълнение 1 Академия за доброволци, брой обхванати деца и младежи, брой обхванати училища.
Дейност 6 Провеждане на информирмационни действия по превенция и предотвратяване на трафика на хора с цел трудова експлоатация.
Отговорна институция МТСП и АЗ
Партньори АНКБТХ
Финансиране От бюджета на МТСП и АЗ
Срок Декември, 2016 г.
Очаквани резултати Повишена информираност на българските граждани, желаещи да заминат с цел работа в други държави – членки на Европейския съюз по проблемите, свързани с трафика на хора и опасностите от възникване на трудова експлоатация.
Индикатори за изпълнение Брой информационни материали за български граждани, желаещи да заминат с цел работа в други държави – членки на Европейския съюз и разпространяването им чрез териториалните поделения на АЗ.

РАЗДЕЛ ІІІ

„ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

 СТАРТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Развиване и надграждане на експертността на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
  1. Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите.
 
  1. Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ, както и на експертите в Постоянната работна група към Националната комисия.

 

Дейност 1 Провеждане на обучителен модул „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” на стажант-дипломати, дипломати, изпълняващи консулски функции и полицейски аташета чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР. 
Отговорна институция МВнР, Дипломатическият институт на МВнР
Партньори АНКБТХ, членове на НКБТХ, МО и НПО
Финансиране От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР и Министерство на отбраната
Срок Март – май, 2016 г.
Очаквани резултати Повишена квалификация на служителите.
Индикатори за изпълнение Брой обучения, брой обучени, обратни връзки.
  Дейност 2   Провеждане на специализирани обучения за прокурори.

 Отговорна институцияАНКБТХ, Асоциация на прокурорите, Фондация „Ханс Зайдел“ПартньориПрокуратура на Р България (НСлС), МВР,  НПОФинансиранеСредства по проекти и програми- фондация „Ханс Зайдел“СрокМарт – Май, 2016 г.Очаквани резултатиПовишена квалификация на служителите.Индикатори за изпълнение 2 обучения, брой обучени.

 Дейност 3  Провеждане на специализирани обучения за разследващи полицаи и полицейски служители от специализирани звена за борба с трафика на хора или работещи по случаи на трафик на хора.  
Отговорна институция Прокуратура на Р България (НСлС), МВР
Партньори АНКБТХ, НПО
Финансиране От бюджета на Главна прокуратура, МВР, НКБТХ
Срок Декември, 2016 г.
Очаквани резултати Повишена квалификация на служителите.
Индикатори за изпълнение Брой проведени обучения, брой обучени служители.
  Дейност 4   Провеждане на информационни обучителни дейности за рисковете от трафик на хора сред представители на уязвими ромски етнически общности.

 Отговорна институцияМВРПартньориАНКБТХ, НПОФинансиранеСредства по програми и проекти – Норвежки финансов механизъмСрокСептември – Ноември, 2016 г.Очаквани резултатиПовишена информираност относно рисковете от трафик на хора и експлоатация, повишена информираност относно миграционният режим на ЕС, повишена информираност относно правата на жертвите на трафик и механизмите за закрила.Индикатори за изпълнение Брой проведени обучителни дейности сред представители на уязвими ромски етнически общности.

Дейност 5 Провеждане на специализирани обучения за служители на МВР и магистрати. 
Отговорна институция МВР
Партньори АНКБТХ,НПО
Финансиране Средства по програми и проекти – Норвежки финансов механизъм, проект „Повишаване на ефективността при рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик посредством практическо прилагане на Транснационалния механизъм“, Съвместни усилия за борба с трансграничната организиран престъпност“
Срок Септември – Ноември, 2016 г.
Очаквани резултати Подобрена идентификация на жертвите на трафик.
Индикатори за изпълнение Брой проведени обучения.
Дейност 6 Провеждане на обучения на ромски медиатори в „Бюро по труда“. 
Отговорна институция АЗ
Партньори Всички заинтересовани институции, МКБТХ
Финансиране От бюджета на АЗ
Срок Декември, 2016 г.
Очаквани резултати Повишаване познанията на ромските медиатори относно рисковете от трудова експлоатация и трафик на хора, повишена информираност на представители на ромски общности относно рисковете от трудова ескплоатация.
Индикатори за изпълнение Брой обучени ромски медиатори, брой проведени обучения.
Дейност 7 Провеждане на „Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица“ и Национална програма „Активиране на неактивни лица“ – рискови групи. 
Отговорна институция МТСП
Партньори Всички заинтересовани институции
Финансиране От бюджета на МТСП
Срок Декември, 2016 г.
Очаквани резултати Включване в пазара на труда на неактивни лица и продължително безработни лица, намаляване на риска от трафик и експлоатация.
Индикатори за изпълнение Брой проведени обучения, брой безработни лица включени в пазара на труда.
Дейност 8 Обучения на трудови посредници, служители от дирекции „Бюро по труда” към АЗ, инспектори от ИА „ГИТ“ и социални работници на Дирекции „Социлно подпомагане“. 
Отговорна институция МТСП (АЗ)
Партньори АНКБТХ, ЦРЧРРИ
Финансиране От бюджета на МТСП /АЗ, ИА ГИТ, АСП
Срок Март – Октомври, 2016 г.
Очаквани резултати Повишена информираност относно идентифицирането на случаи на трафик на хора.
Индикатори за изпълнение Брой обучения, брой обучени, обратни връзки.
Дейност 9 Обучения на служители от ДАБ за първоначална идентификация на жертви на трафика на хора, търсещ статут на закрила.  
Отговорна институция АНКБТХ, ДАБ, МВР (ГД „ГП“ и Дирекция „Миграция“)
Партньори НПО, ВКБООН
Финансиране От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти
Срок Ноември, 2016 г.
Очаквани резултати Повишена квалификация и умения за първоначална идентификация на случаи на трафик.
Индикатори за изпълнение 2 бр. сесии, 40 обучени служители.
Дейност 10 Обучение на педагогически съветници, психолози, учители. 
Отговорна институция МОН
Партньори АНКБТХ
Финансиране От бюджета на МОН
Срок Декември, 2016 г.
Очаквани резултати Повишена информираност относно идентифицирането на случаи на трафик на хора сред педагогическите съветници, психолози и учители.
Индикатори за изпълнение Брой проведени обучения, брой обучени педагогически съветници, психолози и учители.
Дейност 11 Повишаване капацитета на експертите от Администрацията на НКБТХ. 
Отговорна институция АНКБТХ
Партньори ИПА и НПО
Финансиране От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми
Срок Март – октомври, 2016 г.
Очаквани резултати Повишена квалификация на служителите.
Индикатори за изпълнение Брой обучения, брой обучени служители.

РАЗДЕЛ IV

„ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 1.     Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора.
  2.     Повишен брой жертви на трафик получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора, кризисни центрове и други центровете за подкрепа.
  3.     Реинтеграция на жертвите на трафик чрез квалификация, трудова заетост и др.

 

 

Дейност 1 Закрила и подкрепа на ЖТХ в ПВНЦЗПЖТХ в гр. Варна и гр. Бургас. 
Отговорна институция НКБТХ
Партньори НПО, МВР, МКБТХ
Финансиране От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми
Срок Постоянен 2016 г.
Очаквани резултати Функциониращи ПВНЦЗПЖТХ. Обгрижени жертви на трафик на хора.
Индикатори за изпълнение Брой настанени и обгрижени жертви на трафик, предоставена правна помощ.

 

 

Дейност 2 Развиване на партньорство за специализирана подкрепа на мъже, жертви на трафик. 
Отговорна институция АНКБТХ
Партньори НПО, МТСП,
Финансиране От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми
Срок Май – юни, 2016 г.
Очаквани резултати Повишена специализирана подкрепа за мъже, жертви на трафик.
Индикатори за изпълнение Привлечени партньори, оказващи подкрепа на мъже, жертви на трафик.

 

Дейност 3 Развиване на партньорства с местни институции за защита и ре-интеграция на жертви на трафик. 
Отговорна институция АНКБТХ, МКБТХ
Партньори Общини, НПО, Фондация Ес О Ес Семейства в риск, Асоциация „Деметра“
Финансиране От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми
Срок Май 2016 г.
Очаквани резултати Повишена координация и ефективност при предоставяне на защита и подкрепа за жертви на трафик.
Индикатори за изпълнение Брой жертви на трафик с успешна социална ре-интеграция. Брой проведени срещи на МКБТХ.

 

 

РАЗДЕЛ V

ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 1. Създаване на единна база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора.
  2. Координиран механизъм за събиране на данни от всички ведомства и НПО.

 

Дейност 1 Изготвяне на икономическа оценка и препоръки за създаване и поддържане на единна база за жертвите и извършителите на претсъплението на трафик. 
Отговорна институция АНКБТХ
Партньори Представените в НКБТХ институции и международни партньорски организации
Финансиране Средства по програми и проекти, средства от бюджета на НКБТХ.
Срок Март, 2016 г.
Очаквани резултати Събиране на по-обширна и качествена информация.
Индикатори за изпълнение Изготвена иконимоческа оценка за създаване на единна база данни за жертвите и извършителите на престъплението и решение за въвеждане на платформата.

 

Дейност 2 Събиране и анализ на данните за потърпевшите и извършителите на престъплението трафик на хора. 
Отговорна институция Членове на НКБТХ и АНКБТХ, МКБТХ
Партньори Министерствата, чуждестранни държавни институции, международни и НПО
Финансиране От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти
Срок Постоянен, 2016 г.
Очаквани резултати Анализ на тенденциите и повишено познание за тенденциите.
Индикатори за изпълнение Събрани данни, додадени данни по доклади на международни организации.

 

Дейност 3 Провеждане на предварителни оценки, изследвания и анализи с цел подобряване механизмите за идентификация и закрила на жертви на трафик (включително мъже жертви на трафик, жертви на трафик –  мигранти и лица търсещи убежище).  
Отговорна институция АНКБТХ и МКБТХ
Партньори НПО, МО
Финансиране Бюджет на НКБТХ, МВнР/Съвет на Европа,
Срок Март-април; август- септември, 2016 г.
Очаквани резултати Анализ и план за действие за предоставяне на услуги на мъже жертви на трафик, съгласно профила на жертвите и идентифицираните нужди от подкрепа.Анализ на факторите на уязвимост към трафика на хора сред мигранти, търсещи убежище и граждани на трети страни.
Индикатори за изпълнение Брой проведени проучвания; два доклада със заключения и планове за действие.

 

РАЗДЕЛ VI

„МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора,
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 1. Обмяна на опит,  добри практики, участие в международни проекти по противодействие и закрила на жертвите на трафик.
  2. Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество.
  3. Разработване и реализиране на международни проекти насочени към противодействие трафика на хора.

 

Дейност 1 Участие на АНКБТХ в обмен на опит и добри практики в международни срещи и конференции в държавите-членки на Европейския съюз, в Съвета на Европа, в ООН, в ОССЕ, трети страни и др. 
Отговорна институция АНКБТХ
Партньори Международни парньори, МО и НПО
Финансиране Бюджет на НКБТХ и средства по програми и проекти.
Срок Март-ноември, 2016 г.
Очаквани резултати Подобрено сътрудничество, обмен на информация и успешни практики.
Индикатори за изпълнение Брой  участие в проведени срещи, доклади.

 

 

Дейност 2 Провеждане на междуинституционален форум „Преодоляване на предизвикателства свързани с миграцията, бежанците и трафик на хора“.
Отговорна институция АНКБТХ
Партньори МВР, институции-членки на НКБТХ, фондация „Ханс Зайдел“, МОМ, НПО
Финансиране Средства по програми и проекти- фондация „Ханс Зайдел“
Срок Юни 2016г.
Очаквани резултати Повишен капацитет на заинтересованите страни за идентификация, закрила и правна защита за жертви на трафик сред мигрантите.
Индикатори за изпълнение Брой участници в конференцията, брой представени добри практики.

 

Дейност 3 Подобряване на сътрудничеството между Р България и  Конфедерация Швейцария в областта на идентифициране и закрила на жертвите на трафик чрез обмен на опит и запознаване с добри практики в областта на противодействие на трафика на хора.  
Отговорна институция АНКБТХ, Федерална полиция на Конфедерация Швейцария
Партньори Членове на НКБТХ, НПО
Финансиране Българско-Швейцарска програма за сътрудничество
Срок Март – Юли, 2016 г.
Очаквани резултати Повишена квалификация на служителите и експертите.
Индикатори за изпълнение Проведени срещи, брой участници при чуждестранни визити за обмен на опит.

 

Дейност 4 Осъществяване на контакти с компетентни институции от заинтересовани държави – членки на Европейския съюз за предприемане на общи действия за решаване на възникнали проблеми, свързани с български работници на тяхна територия (при случаи на трудова експлоатация). 
Отговорна институция МТСП, ИА „ГИТ“
Партньори НКБТХ, АНКБТХ и компетентните институции от заинтересовани държави – членки на ЕС
Финансиране Бюджет на ИА ГИТ/МТСП
Срок Декември, 2016 г.
Очаквани резултати Подобрено сътрудничество с компетентните институции от заинтересовани държави – членки на ЕС за разрешаване на въпроси, свързани с трудова експлоатация на български граждани в съответните държави – членки.
Индикатори за изпълнение Брой разрешени случаи на трудова експлоатация.

 

РАЗДЕЛ VII

„ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Надграждане на законодателната рамка с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
  1. Съгласуване на националното законодатеслтво с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България.
 
  1. Актуализиране на нормативната база за по–ефективно изпълнение на държавната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.
 
Дейност 1 Изготвяне на предложение за изменение на Закона за борба с трафика на хора.
Отговорна институция Членове на НКБТХ
Партньори АНКБТХ и НПО
Финансиране Бюджет на НКБТХ
Срок Юли, 2016 г.
Очаквани резултати Подобрено сътрудничество между институциите на национално и местно ниво; по-добра закрила за жертвите на трафик на хора.
Индикатори за изпълнение Представено предложение за изменение на ЗБТХ.

 

Дейност 2 Предложение за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора, Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора и свързаните с тях ненормативни актове.                                                                                                                                                                         
Отговорна институция Членове на НКБТХ
Партньори АНКБТХ и НПО
Финансиране Бюджет на НКБТХ
Срок Юли, 2016 г.
Очаквани резултати Подобрени правила касаещи правомощията и отговорностите на НКБТХ, МКБТХ и операторите на приюти.
Индикатори за изпълнение Приети изменения и допълнения в актовете.

 

Дейност 3 Подобряване на взаимодействието при прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.                                                                                                                                                                         
Отговорна институция МВР, ДАЗД
Партньори Всички заинтересовани партньори
Финансиране От бюджета на съответните отговорни институции
Срок Постоянен, 2016 г.
Очаквани резултати Подобрена ефективност при реферирането и обгрижването на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина; ефективна защита на правата на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.
Индикатори за изпълнение Брой реферирани и обгрижени деца съгласно Координационния механизъм.

 

Дейност 4 Приемане на Координационен механизъм за взаимодействието между институциите и организациите за гарантиране правата на непридружени деца-чужденци, пребиваващи в страната ни, включително търсещи и получили закрила.                                                                                                                                                                         
Отговорна институция МВР, ДАЗД
Партньори Всички заинтересовани институции
Финансиране От бюджета на съответните заинтересовани институции
Срок Ноември, 2016 г.
Очаквани резултати Подобрена защита на правата на непридружени деца-чужденци, пребиваващи в България; подобрено междуинституционално сътрудничество при гарантиране правата на деца-чужденци.
Индикатори за изпълнение Приет Координационен механизъм за взаимодействието между институциите и организациите за гарантиране правата на непридружени деца-чужденци, пребиваващи в страната ни, включително търсещи и получили закрила.

 

Дейност 5 Изменения и допълнения в Накзателно-прецесуалния кодекс, с който да се транспонира Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвита на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета“.                                                                                                                                                                         
Отговорна институция МП
Партньори Всички заинтересовани институции
Финансиране От бюджета на отговорната институция
Срок Май, 2016 г.
Очаквани резултати Ефективна защита на правата на жертвите на престъпление.
Индикатори за изпълнение Предложения за допълнения и изменения на НПК.

 

Дейност 6 Становища по законодателни промени, касаещи активното преследване и наказание на престъплението трафик на хора и ефективната закрила на жертвите (вкл. Наказателен кодекс, закон за МВР и др.)                                                                                                                                                                          
Отговорна институция НКБТХ, АНКБТХ
Партньори Всички заинтересовани институции
Финансиране От бюджета на отговорната институция
Срок Постоянен 2016 г.
Очаквани резултати Ефективна преследване на извършителите на престъплението трафик на хора и защита на правата на жертвите на престъпление.
Индикатори за изпълнение Брой становища и инициативи за допълнения и изменения на релеванто законодателство.

 

 

СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ

 

АЗ Агенция по заетостта
АСП Агенция за социално подпомагане
ВКП Върховна касационна прокуратура
ВКС Върховен касационен съд
ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето
ДАНС Държавна агенция „Национална сигурност”
ДПС Детска педагогическа стая
ДБТ Дирекции „Бюро по труда”
ИА „ГИТ” Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
МВнР Министерство на външните работи
МВР Министерство на вътрешните работи
МЗ Министерство на здравеопазването
МКБТХ Местна комисия за борба с трафика на хора
МО Международни организации
МФ Министерство на финансите
МОН Министерство на образованието, младежта и науката
МП Министерство на правосъдието
МТСП Министерство на труда и социалната политика
НСлС Национална следствена служба
НИП Национален институт на правосъдието
НКБТХ Национална комисия за борба с трафика на хора
НПО Неправителствени организации
ОЗД Отдел за закрила на детето
ОССЕ Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
РИО Регионален инспекторат по образованието
ЦКБППМН Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
МКБППМН Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непърнолетните