00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 2015

Изтеглете целия текст на програмата от тук

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ
за 2015

РАЗДЕЛ I

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

 1. Ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора.

 1. Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване на трафика на хора.

Дейност 1

Укрепване дейността на Местните комисии за борба с трафика на хора за изпълнение на националната политика и на местните политики за борба с трафика на хора.

Отговорна институция

НКБТХ, МКБТХ

Партньори

Общини, към които има създадени МКБТХ, регионалните звена на представените в НКБТХ институции и НПО

Финансиране

НКБТХ, От бюджета на съответните общини, средства по проекти и програми

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Изпълнение на всички задължения по чл. 8 от ЗБТХ

Индикатори за изпълнение

Приет нормативен документ на Местната власт; идентифицирани рискови групи и проблеми на местно ниво, брой координирани сигнали на трафик на местно ниво, брой самостоятелно организирани: кампании, събития, обучения, привлечено външно финансиране, месечни и годишни отчети на МКБТХ.

Дейност 2

Надграждане на създадената мрежа от доброволци към МКБТХ и развиване на доброволчески дейности.

Отговорна институция

НКБТХ, МКБТХ

Партньори

МОН, Регионалните звена на представените в НКБТХ институции, НПО, ВУЗ

Финансиране

От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Развита мрежа от доброволци и подпомагане дейностите на НКБТХ и МКБТХ

Индикатори за изпълнение

90 активни доброволци

Дейност 3

Актуализиране на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик (НМН).

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

Фондация „Асоциация Анимус“, всички институции и организации, ангажирани в НМН

Финансиране

Средства по проекти и програми

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Актуализиран НМН

Индикатори за изпълнение

Проект на НМН, приет на заседание МС

РАЗДЕЛ II

ПРЕВЕНЦИЯ”

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Повишаване на осведомеността и чуствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

 1. Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора.

 1. Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора на международно, национално и местно ниво.

Дейност 1

Провеждане на информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

МТСП, ИА „ГИТ”, АЗ, МВнР, НПО и бизнес сектор

Финансиране

От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок

Март – Май, 2015 г.

Очаквани резултати

Повишена информираност на уязвимите групи за проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация

Индикатори за изпълнение

5 събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали на разпространение

Дейност 2

Провеждане на информационна кампания за превенцията на трафика на хора с цел

сексуална експлоатация.

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

МКБТХ, МОН, ДАЗД, МЗ, МВР, ЦКБППМН, НПО и бизнес сектор

Финансиране

От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок

Юни – Септември, 2015 г.

Очаквани резултати

Повишена информираност на уязвимите групи по проблемите свързани с трафика на хора с цел сексуална експлоатация

Индикатори за изпълнение

9 събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали

Дейност 3

Провеждане на информационна кампания за превенцията на трафика на хора по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора.

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

МКБТХ, МОН, ДАЗД, МЗ, МВР, МВнР, МТСП, АЗ, ИА „ГИТ”, ЦКБППМН, МО и НПО

Финансиране

От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок

Октомври – Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Повишена информираност на обществото по проблемите свързани с трафика на хора

Индикатори за изпълнение

9 събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали

Дейност 4

Провеждане на информационни обучителни дейности за рисковете от трафик на хора сред представители на ромските етнически общности.

Отговорна институция

НКБТХ, МКБТХ

Партньори

МОН, МВР и НПО

Финансиране

От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Повишена информираност за рисковете от трафик сред гражданите от ромската етническа общност

Индикатори за изпълнение

Брой достигнати хора, брой информационни срещи и разяснителни дейности

Дейност 5

Развиване на мрежата от доброволци към Местните комисии чрез обучения и провеждане на Академия за доброволци.

Отговорна институция

МКБТХ, НКБТХ

Партньори

МОН, ДАЗД, МВР, АСП и НПО

Финансиране

От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок

Юни, 2015 г.

Очаквани резултати

54 новопривлечени и обучени доброволци; общо 72 доброволци-участници

Индикатори за изпълнение

1 Академия за доброволци, 5 обучения, брой обхванати деца и младежи, брой обхванати училища

Дейност 6

Създаване на Национална гореща телефонна линия за жертви на трафик.

Отговорна институция

НКБТХ, А21

Партньори

МВР, А21 и други институции членове на НКБТХ

Финансиране

Средства по проекти и програми

Срок

Август, 2015 г.

Очаквани резултати

Национално достъпна и безплатна при набиране гореща телефонна линия.

Индикатори за изпълнение

Национален номер, изградена централа и работеща телефонна линия.

РАЗДЕЛ ІІІ

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

СТАРТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Развиване и надграждане на експертността на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

 1. Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора.

 1. Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ, както и на експертите в Постоянната работна група към Националната комисия.

 1. Повишаване на квалификацията на полицаи, прокурори, съдии и социални работници, ангажирани в сферата на борба с трафика на хора.

Дейност 1

Провеждане на обучителния модул „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” на стажант-дипломати, дипломати, изпълняващи консулски функции и военни аташета чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР.

Отговорна институция

НКБТХ, МВнР, Дипломатическият институт на МВнР

Партньори

Представените в НКБТХ институции, МО и НПО

Финансиране

От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР и Министерство на отбраната

Срок

Април-юли, 2015 г.

Очаквани резултати

Повишена квалификация на служителите

Индикатори за изпълнение

Брой обучения, брой обучени, обратни връзки

Дейност 2

Специализирани обучения за ДАНС и МВР.

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

МВР, ВКП, ВКС, ДАНС, НСлС, фондация „Ханс Зайдел” и НПО

Финансиране

От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок

Март – Юли, 2015 г.

Очаквани резултати

Повишена квалификация на служителите

Индикатори за изпълнение

2 обучения, брой обучени

Дейност 3

Обучения на трудови посредници, служители от дирекции „Бюро по труда” към АЗ, инспектори от ИА „ГИТ“ и социални работници

Отговорна институция

МТСП

Партньори

НКБТХ, ЦРЧРРИ

Финансиране

От бюджета на МТСП /АЗ, ИА ГИТ, АСП

Срок

Март – Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Повишена информираност относно идентифицирането на случаи на трафик на хора

Индикатори за изпълнение

Брой обучения, брой обучени, обратни връзки

Дейност 4

Обучения на педагогически съветници и учители за начините на превенция на трафика на хора в училищна среда.

Отговорна институция

МОН

Партньори

НКБТХ, МКБТХ, НПО

Финансиране

От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Повишена квалификация и умения за представяне на темата от учители и педагогически съветници

Индикатори за изпълнение

2 бр. обучения, 80 обучени от 8 области в страната

Дейност 5

Информационни сесии и обмяна на опит със служители на ДАБ за първоначална идентификация на жертви на трафика на хора сред търсещите статут на бежанец.

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

ДАБ

Финансиране

От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Повишена квалификация и умения за първоначална идентификация на случаи на трафик

Индикатори за изпълнение

1 бр. обучения, 20 обучени служители

РАЗДЕЛ IV

ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

 1. Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора.

 1. Повишен брой жертви на трафик получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора, кризисни центрове и други центровете за подкрепа.

 1. Реинтеграция на жертвите на трафик чрез квалификация, трудова заетост и др.

Дейност 1

Закрила и подкрепа на ЖТХ в ПВНЖТХ в гр Варна и гр. Бургас

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

НПО, МТСП

Финансиране

От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Функциониращи ПВНЖТХ. Обгрижени жертви на трафик на хора

Индикатори за изпълнение

Процедура на обществена поръчка за ръководство и контрол на дейността на двата приюта. Подписани договори с НПО

Дейност 2

Реинтеграция и овластяване на жертви на трафик на хора

Отговорна институция

НКБТХ, МТСП, МКБТХ

Партньори

Община Бургас, НПО

Финансиране

От бюджета на НКБТХ, бюджет местна власт, средства по проекти и програми

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Работеща трета програма за реинтеграция и овластяване на ЖТХ.

Индикатори за изпълнение

Предоставено жилище – решение ОбС, договор община, извършени дейности за подготовка на помещението, протоколи за брой настанени и обгрижени жертви

Дейност 3

Координация, мониторинг и контрол по прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.

Отговорна институция

ДАЗД, МВР

Партньори

Всички отговорни по Механизма институции и организации

Финансиране

От бюджетите на ДАЗД, средства по проекти и програми

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Прилагане на Координационния механизъм

Индикатори за изпълнение

Брой реферирани деца-жертви на трафик

Дейност 4

Създаване на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик – чужденци и граждани на трети страни.

Отговорна институция

ДАЗД

Партньори

Всички отговорни по Механизма институции и организации

Финансиране

От бюджетите на ДАЗД, средства по проекти и програми

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Прилагане на Координационния механизъм

Индикатори за изпълнение

Бой реферирани деца-жертви на трафик

РАЗДЕЛ V

ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

1. Създаване на единна база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора.

2. Координиран механизъм за събиране на данни от всички ведомства и НПО.

 1. Събиране на данни за жертвите на трафик след напускането на приютите и  кризисните центрове.

Дейност 1

Въвеждане на уеб-платформа и система за мониторин MoSy, в рамките на най-добрите практики по отношение на хармонизиране на процедурите за събиране, третиране, анализ и обмен на информация.

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

Представените в НКБТХ институции и международни партньорски организации

Финансиране

Средства по програми и проекти

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Събиране на по-обширна и качествена информация

Индикатори за изпълнение

Поддържане на регистър на лица, станали жертва на трафик на хора. Изготвени и сключени споразумения с институции и организации за събиране и предоставяне на данни.

Дейност 2

Работна група за въвеждане на методика за събиране и анализ на данните за потърпевшите и извършителите на престъплението трафик на хора.

Отговорна институция

НКБТХ и всички институции-членки на Комисията

Партньори

Министерствата, чуждестранни държавни институции, международни и НПО

Финансиране

От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Работещ механизъм; въведени и анализирани данни.

Индикатори за изпълнение

Сключени споразумения и подадени данни

РАЗДЕЛ VI

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора,

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1. Представяне на българското законодателство и добри практики.

2. Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество.

3.Разработване и реализиране на международни проекти насочени към противодействие трафика на хора.

Дейност 1

Участие на НКБТХ в международни срещи и конференции в държавите-членки на Европейския съюз, в Съвета на Европа, в ООН, в ОССЕ, трети страни и др.

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

Международни парньори, МО и НПО

Финансиране

НКБТХ и средства по програми и проекти.

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Подобрено сътрудничество, обмен на информация и успешни практики

Индикатори за изпълнение

Проведени срещи, доклади

Дейност 2

Обмяна на опит, добри практики и развиване на сътрудничеството между НКБТХ и сходни структури, работещи по въпросите на борбата и превенцията на трафика на хора, в държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ОССЕ и трети страни.

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

Всички представени в НКБТХ институции, МО и НПО

Финансиране

НКБТХ и средства по програми и проекти.

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Подобрено сътрудничество с държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ОССЕ и трети страни

Индикатори за изпълнение

Брой срещи и реализирано двустранно сътрудничество

Дейност 3

Изпълнение на проект „Подобряване на сътрудничеството на национално и регионално ниво по отношение на противодействието на трафика на деца в ЮИЕ“

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

Посолство на Франция в България, UNODC, институции-членки на НКБТХ, МО и НПО

Финансиране

НКБТХ, средства по програми и проекти.

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Създаване на план на действие за засилване на националното и регионалното наказателно правосъдие

Индикатори за изпълнение

Брой срещи и участвали специалисти

Дейност 4

Провеждане на международна конференция „Преодоляване на предизвикателства свързани с миграцията, бежанците и трафик на хора“

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

МВР, институции-членки на НКБТХ, фондация „Ханс Зайдел“, МОМ, НПО

Финансиране

НКБТХ и средства по програми и проекти.

Срок

Май, 2015 г.

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Брой участници

РАЗДЕЛ VII

ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Надграждане на законодателната рамка с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

 1. Съгласуване на националното законодатеслтво с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България.

 1. Актуализиране на нормативната база за по–ефективно изпълнение на държавната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.

Дейност 1

Изготвяне на предложение за изменение на Закона за борба с трафика на хора

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

Институции-членове на НКБТХ и НПО

Финансиране

НКБТХ

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Подобрено сътрудничество между институциите на национално и местно ниво; по-добра закрила за жертвите на трафик на хора.

Индикатори за изпълнение

Представено предложение за изменение на ЗБТХ

Дейност 2

Изменения и допълнения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Отговорна институция

МП

Партньори

НКБТХ, всички представени в НСПФКПП институции, НПО

Финансиране

От бюджета на МП

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Приет ЗИД на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Индикатори за изпълнение

Брой жертви на трафик на хора, компенсирани по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

Дейност 3

Предложение за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора, Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора и свързаните с тях ненормативни актове.

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

Институции-членки на НКБТХ и НПО

Финансиране

НКБТХ

Срок

Септември, 2015 г.

Очаквани резултати

Подобрени правила касаещи правомощията и отговорностите на НКБТХ, МКБТХ и операторите на приюти.

Индикатори за изпълнение

Приети изменения и допълнения в актовете.

Дейност 4

Въвеждане на минимални стандарти за дейността на приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора, създадени по ЗБТХ.

Отговорна институция

НКБТХ

Партньори

Институции-членове на НКБТХ, МКБТХ, НПО

Финансиране

От бюджета на НКБТХ

Срок

Декември, 2015 г.

Очаквани резултати

Еднинно, нормативно заложено ниво на качеството на предоставяните услуги в приютите за временно настаняване, създадени по ЗБТХ

Индикатори за изпълнение

Приет поднормативен документ

СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ

АЗ

Агенция по заетостта

АСП

Агенция за социално подпомагане

ВКП

Върховна касационна прокуратура

ВКС

Върховен касационен съд

ДАЗД

Държавна агенция за закрила на детето

ДАНС

Държавна агенция „Национална сигурност”

ДПС

Детска педагогическа стая

ДБТ

Дирекции „Бюро по труда”

ИА „ГИТ”

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

МВнР

Министерство на външните работи

МВР

Министерство на вътрешните работи

МЗ

Министерство на здравеопазването

МКБТХ

Местна комисия за борба с трафика на хора

МО

Международни организации

МФ

Министерство на финансите

МОН

Министерство на образованието, младежта и науката

МП

Министерство на правосъдието

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НСлС

Национална следствена служба

НИП

Национален институт на правосъдието

НКБТХ

Национална комисия за борба с трафика на хора

НПО

Неправителствени организации

ОЗД

Отдел за закрила на детето

ОССЕ

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа

РИО

Регионален инспекторат по образованието

ЦКБППМН

Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МКБППМН

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непърнолетните