00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 2014

Изтеглете целия текст на програмата от тук

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ МУ

                                                                             за 2014 г.                                                       

 

РАЗДЕЛ I

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
  1. Разширяване, ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора.
 
  1. Подобряване на координация между ведомствата и организациите определени в Закона за борба с трафика на хора с оглед прилагането му, прилагането на международни актове, правото на ЕС и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.

 

Дейност 1:                                         Изработване на Стратегия за борба с трафика на хора на Р България 2015-2020 г.

 

Отговорна институция:               НКБТХ,

Партньори/съгласуване:            Министерства и държавни агенции, МКБТХ, МО и НПО, институции и еквивалентни механизми

Приемане:                                          МС

Прилагане:                                         НКБТХ

Финансиране:                                   От бюджета на НКБТХ, привлечени външни средства по проекти и програми

Очаквани резултати:                    Дългосрочна политика на Р България по предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му

Индикатори за изпълнение:      Проект на Стратегия за борба с трафика на хора на Р България 2015-2020 г., проведени срещи и консултации, бележки

Срок:                                                    Октомври 2014 г.

 

Дейност 2:                                         Създаване на механизъм по изпълнение на чл. 5 (4) от Закона за борба с трафика на хора

 

Отговорна институция:               НКБТХ

Партньори/съгласуване:             Местна власт

Приемане:                                          МС

Прилагане:                                         НКБТХ

Финансиране:                                   Не е необходимо

Очаквани резултати:                     Изготвен и съгласуван механизъм

Индикатори за изпълнение:      Проведени срещи и консултации, взети решения, приет документ

Срок:                                                    Декември 2014 г.

 

Дейност 3:                                         Създаване на Местна комисия за борба с трафика на хора в област Плевен и/или област Кърджали

 

Отговорна институция:               НКБТХ

Партньори/съгласуване:             Местната власт в съответните области

Приемане:                                         НКБТХ

Прилагане:                                         Съответната Община, МФ

Финансиране:                                  От бюджета на НКБТХ и общинския бюджет

Очаквани резултати:                     Административно създадена/и МКБТХ

Индикатори за изпълнение:      Решение на НКБТХ, заповед за създаване на МКБТХ

Срок:                                                    Ноември 2014 г.

Дейност 4:                                         Оптимизиране на дейността на Местните комисии за борба с трафика на хора в изпълнение на националната политика и местните политики за борба с трафика на хора

 

Отговорна институция:              Секретариат НКБТХ, МКБТХ

Партньори/съгласуване:            НКБТХ, Общини, към които има създадени МКБТХ, регионалните звена на представените в НКБТХ институции, МО и НПО

Приемане:                                          МКБТХ

Прилагане:                                         МКБТХ, Община

Финансиране:                                   От бюджета на съответните общини, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:                     Изпълнение на всички задължения по чл. 8 от ЗБТХ

Индикатори за изпълнение:      Приет нормативен документ на Местната власт, идентифицирани рискови групи и проблеми на местно ниво, съотношение между брой получени и координирани сигнали за случаи на трафик на местни ниво, като водеща институция, брой консултирани граждани и/или жертви, брой самостоятелно организирани: кампании, събития, обучения, привлечено външно финансиране, месечни и годишни отчети на МКБТХ

Срок:                                                    Целогодишен

 

Дейност 5:                                         Въвеждане на минимални стандарти за дейността на приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора, създадени по ЗБТХ

 

Отговорна институция:              НКБТХ

Партньори/съгласуване:            Министерствата и държавни агенции, МКБТХ, МО и НПО

Приемане:                                          НКБТХ, МС

Прилагане:                                        Приюти за временно настаняване на жертви на трафик на хора, създадени по ЗБТХ

Финансиране:                                  От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:                    Еднинно, нормативно заложено ниво на качеството на предоставяните услуги в приютите за временно настаняване, създадени по ЗБТХ

Индикатори за изпълнение:      Съгласуван и приет нормативен документ

Срок:                                                    Декември 2014 г.

 

Дейност 6:                                         Актуализация на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик (НМН)

 

Отговорна институция:              НКБТХ

Партньори/съгласуване:            Всички институции, МО и НПО, ангажирани в НМН

Приемане:                                          НКБТХ

Прилагане:                                        НКБТХ, НПО

Финансиране:                                   От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:                    Актуализиран на НМН

Индикатори за изпълнение:      Проект на НМН, решение за приемане на НКБТХ

Срок:                                                    Декември 2014 г.

 

Дейност 7:                                         Обучение и повишаване на информираността на педагогическите съветници, психолози и учители от филосовския цикъм по темата за трафик на хора

 

Отговорна институция:              МОН, НКБТХ

Партньори/съгласуване:            РИО

Приемане:                                          МОН

Прилагане:                                        МОН, РИО

Финансиране:                                   От бюджета на НКБТХ

Очаквани резултати:                    Провеждане на часове, в гимназиалния курс за борба с трафика на хора

Индикатори за изпълнение:      Модел, план за прилагане, проведени обучения за специалисти, брой участници

Срок:                                                    Ноември 2014 г.

 

Дейност 9:                                         Среща с представители на МТСП и МВР от задграничните представителства на Р България в страните членки на ЕС

 

Отговорна институция:              НКБТХ

Партньори/съгласуване:            МТСП, МВР

Приемане:                                          НКБТХ

Прилагане:                                         Секретариат НКБТХ, МТСП, МВР

Финансиране:                                  От бюджета на НКБТХ, МТСП, МВР

Очаквани резултати:                    Подобрена координацията на случаите на трафик на хора на български граждани в страни от ЕС, обменен опит и актуална информация между участниците

Индикатори за изпълнение:      Проведени експертни срещи, брой координирани случай

Срок:                                                    Юли – октомври 2014 г.

 

 

РАЗДЕЛ II

„ПРЕВЕНЦИЯ”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Повишаване на осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
  1. Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора.
 
  1. Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора на международно, национално и местно ниво.

 

Дейност 1:                                         Надграждане на създадената мрежа от доброволци към МКБТХ, провеждане на лятна доброволческа академия и развиване на доброволчески дейности

 

Отговорна институция:              МКБТХ

Партньори/съгласуване:            НКБТХ, Регионалните звена на представените в НКБТХ институции, НПО, ВУЗ, МОН, РИО

Приемане:                                          МКБТХ

Отговорен прилагане:                  МКБТХ

Финансиране:                                   От бюджета на МКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:                    Повишена информираност сред рисковите групи, надградени умения за извършване на доброволчески дейности и подпомагане дейностите на МКБТХ, по превенция трафика на хора

Индикатори за изпълнение:      Брой привлечени нови доброволци, брой активни доброволци, извършени дейности

Срок:                                                    Юли, Ноември 2014 г.

 

Дейност 2:                                         Информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

 

Отговорна институция:              Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:            МТСП, ИА „ГИТ”, АЗ, МВнР, МОН, ДАЗД, МКБТХ, НСлС, ЦКБППМН, МО, НПО и представители на бизнес сектор

Приемане:                                          НКБТХ

Прилагане:                                         Секретариат НКБТХ и партньори

Финансиране:                                   От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:                    Повишена информираност на уязвимите групи за проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация, за превенция или разпознаване ситуация на трафик.

Индикатори за изпълнение:      Брой събития, брой и видове разпространени информационни материали, използвани комуникационни канали, брой публикувани и излъчени материали

Срок:                                                    Целогодишен

 

Дейност 3:                                         Информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация

 

Отговорна институция:              Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:            МОН, ДАЗД, АСП, МЗ, МВР, МВнР, МОН, МКБТХ, НСлС, ЦКБППМН, МО, НПО

Приемане:                                          НКБТХ

Прилагане:                                         Секретариат НКБТХ и партньори

Финансиране:                                   От бюджета на НКБТХ, допълнително привлечени средства по проекти и програми

Очаквани резултати:                    Повишена информираност на уязвимите групи за проблемите, свързани с трафика на хора с цел сексуална експлоатация

Индикатори за изпълнение:      Брой събития, брой и видове разпространени информационни материали, използвани комуникационни канали

Срок:                                                    Целогодишен

 

Дейност 4:                                         Повишаване на информираността и чувствителността в обществото към трафика на хора и жертвите му

 

Отговорна институция:              Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:            Всички представени в НКБТХ институции, МКБТХ, МО и НПО

Приемане:                                          НКБТХ

Прилагане:                                         НКБТХ, МКБТХ и партньори

Финансиране:                                  От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:                    Повишена информираност и чувствителност на обществото по проблемите свързани с трафика на хора с цел непримиримост към престъплението

Индикатори за изпълнение:      Брой събития, брой и видове разпространени информационни материали, използвани комуникационни канали, брой публикувани и излъчени медйни материали

Срок:                                                    Октомври – декември 2014 г.

 

Дейност 5:                                         Обучения на младежи в риск, ученици от гимназиален курс и деца, настанени в специализирани институции

 

Отговорна институция:              НКБТХ, МКБТХ

Партньори/съгласуване:            МОН, РИО, АСП, ДАЗД, ЦКБППМН, МЗ, МО и НПО

Приемане:                                          НКБТХ

Прилагане:                                         НКБТХ, МКБТХ

Финансиране:                                  От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок:                                                    Май-декември 2014 г.

Очаквани резултати:                    Повишено внимание за разпознаване на ситуации на трафик и познания за предпазване сред целевата група от попадане в ситуация на трафик

Индикатори за изпълнение:      Брой обучения, брой обхванати представители на различните целеви група

               

Дейност 6:                                         Въвличане на частния сектор в идентификацията, превенцията на трафика на хора и ре-интеграция на жертвите на трафик

 

Отговорна институция:              Секретариата НКБТХ

Партньори/съгласуване:            Представители и асоциации на бизнес сектора (вкл. превозвачи), ГДГП, МКБТХ, МО и НПО

Приемане:                                          НКБТХ

Прилагане:                                         Секретариата НКБТХ, МКБТХ, ГДГП

Финансиране:                                  Средства по проекти и програми, допълнително привлчени външни средства

Очаквани резултати:                    Ангажираност и участие на частния сектор в идентификацията, превенцията и ре-интеграция на жертви

Индикатори за изпълнение:      Брой жертви, идентифицирани, постъпили на стаж или работа в бизнес компании, предприети дейности по превенция на трафика на хора, разпространени материали

Срок:                                                    Декември 2014 г.

 

Дейност 7:                                         Разработване на раздел за превенция на трафика за националния портал за превенция на престъпления срещу и от малолетни и непълнолетни

 

Отговорна институция:              НКБТХ

Партньори/съгласуване:            ГДНП, МОН, ДАЗД, ЦКБППМН и НПО

Приемане:                                          ГДНП

Прилагане:                                         ГДНП

Финансиране:                                  Проект на ГДНП

Очаквани резултати:                    Включване на информация за превенция на трафик за четири целеви групи – деца, тийнейджъри, родители и професионалисти

Индикатори за изпълнение:      Брой изготвени и публикувани материали

Срок:                                                    Декември 2014 г.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

„ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

 

 СТАРТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Повишаване на експертния капацитет на служителите, структурите и членовете на НКБТХ.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
  1. Разработване и реализиране на програми за обучение с цел изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора.
 
  1. Надграждане експертиза и квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ, както и на експертите в Постоянната работна група към Националната комисия.
 
  1. Повишаване на квалификацията на служители от институции, имащи отношение по проблема трафик на хора, за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора.

Дейност 1:                                         Мултидисциплинарни обучения по идентификация, превенция, закрила и насочване на случаи и жертви на трафик

 

Отговорна институция:              Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:            МВР, ДАНС, НСлС, ВКП, ВКС, АСП, МКБТХ, НПО, ДАЗД

Приемане:                                          НКБТХ

Прилагане:                                         Секретариат НКБТХ, МВР, ДАНС, АСП

Финансиране:                                  Средства по проекти и програми, от бюджета на НКБТХ

Очаквани резултати:                    Повишени умения за идентифициране и рефериране на случаи и осъществяване на превенция

Индикатори за изпълнение:      Брой обучения, брой обучени, обратна връзка

Срок:                                                    Ноември 2014 г.

 

Дейност 2:                                         Повишаване на административния и експертен капацитет на НКБТХ

 

Отговорна институция:              Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:            Представените в НКБТХ институции

Приемане:                                          НКБТХ

Прилагане:                                         НКБТХ

Финансиране:                                  От бюджетите на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок:                                                    Ноември 2014 г.

Очаквани резултати:                    Проведено минимум 1 обучение за НКБТХ

Индикатори за изпълнение:      Програма на обучението, списък с участници, обратна връзка

 

Дейност 3:                                         Информационна сесия „Трафик на хора: причини, идентификация, обгрижване, рефериране и закрила на жертвите” на дипломатически и консулски длъжностни лица, определени за задгранична работа, стажант-аташета, както и служителите от дирекция „Консулски отношения” рефериращи държавите- крайна дестинация на жертвите на трафик чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР

 

Отговорна институция:              МВнР – Дипломатически институт

Партньори/съгласуване:            НКБТХ, МВР, ДАЗД, МО и НПО

Приемане:                                          МВнР – Дипломатически институт

Прилагане:                                         МВнР – Дипломатически институт

Финансиране:                                  От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР

Очаквани резултати:                    Придобити умения за идентифициране и рефериране на случаи на трафик на хора и осъществяване на превенция

Индикатори за изпълнение:      Проведена минимум 1 информационна сесия, участвали 25 души, обратна връзка

Срок:                                                    Октомври 2014 г.

 

Дейност 4:                                         Информационна сесия „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” със служители на МВР и ДАБ

 

Отговорна институция:              Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:            ДАБ, МВР (дирекция „Миграция“, ГД „Гранична полиция, центрове за настаняване), ДАНС, ДАЗД, МО и НПО

Приемане:                                          НКБТХ, ДАБ, МВР

Прилагане:                                         Секретариат НКБТХ, ДАБ, МВР

Финансиране:                                  Средства по Национална програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа, от бюджета на НКБТХ, МВР и ДАБ

Очаквани резултати:                    Повишена информираност на служителите на МВР и ДАБ за идентификация и рефериране на случаи на трафик на хора

Индикатори за изпълнение:      Проведена минимум една информационна сесия, програма на сесията, брой участници, обратна връзка

Срок:                                                   Декември 2014 г.

 

Дейност 5:                                         Обучение на трудови посредници, служители от дирекции „Бюро по труда” към АЗ, инспектори от ИА ГИТ и социални работници

 

Отговорна институция:              МТСП, АЗ, ИА ГИТ, АСП

Партньори/съгласуване:            Секретариат НКБТХ, АСП, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Приемане:                                          МТСП, АЗ, ИА ГИТ, АСП

Прилагане:                                        МТСП, АЗ, ИА ГИТ, АСП

Финансиране:                                  От бюджета на МТСП /АЗ, ИА ГИТ, АСП, ЦРЧРРИ

Очаквани резултати:                    Повишена информираност относно идентифицирането на потенциални или реални случаи на трафик на хора

Индикатори за изпълнение:      Брой обучения, брой обучени, обратни връзки

Срок:                                                    Целогодишен

 

РАЗДЕЛ IV

„ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Преодоляване на последиците от трафика на хора, реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 1.     Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за насочване на жертвите на трафик на хора.
  2.     Повишен брой жертви на трафик получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора, центровете за подкрепа и подслоните, ръководени от НПО.
  3.     Реинтеграция на жертвите на трафик чрез обучение и заетост.

Дейност 1:                                         Ръководство и контрол на дейността на приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора в гр. Варна и гр. Бургас

 

Отговорна институция:              Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:            НПО

Приемане:                                          НКБТХ

Прилагане:                                        Секретариат НКБТХ

Финансиране:                                  От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:                    Жертви на трафик на хора, получили защита в приютите за временно настаняване, създадени по ЗБТХ

Индикатори за изпълнение:      Доклади и отчети за предоставени услуги и обгрижени жертви

Срок:                                                    Целогодишен

 

Дейност 2:                                         Изграждане на приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора

 

Отговорна институция:              Секретариат НКБТХ, съответната местна власт

Партньори/съгласуване:            МФ

Приемане:                                          НКБТХ, Общински съвет

Прилагане:                                        Секретариат НКБТХ

Финансиране:                                  От бюджета на НКБТХ, бюджет местна власт, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:                    Функциониращ приют

Индикатори за изпълнение:      Предоставено жилище решение ОбС, договор община, извършени дейности за подготовка на помещението, брой настанени и обгрижени жертви

Срок:                                                    Декември 2014 г.

 

Дейност 3:                                         Подготвителни дейности за изграждане на приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора и кризисен център за деца в гр. София

 

Отговорна институция:              Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:            Столична Община, ДАЗД, АСП, МО и НПО, международни партньори

Приемане:                                          НКБТХ

Прилагане:                                        Секретариат НКБТХ

Финансиране:                                   Средства по проекти и програми

Очаквани резултати:                    Привлечено външно финансиране през 2014 г., уточнена локация

Индикатори за изпълнение:      Одобрен проект по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество, подписан договор, проведени разговори със СО

Срок:                                                    Декември 2014 г.

 

Дейност 4:                                         Координация, мониторинг и контрол по прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина

 

Отговорна институция:              ДАЗД

Партньори/съгласуване:            Всички отговорни по Механизма институции и организации

Приемане:                                         

Прилагане:                                        ДАЗД

Финансиране:                                   От бюджета на ДАЗД, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:                    Прилагане на Координационния механизъм

Индикатори за изпълнение:      Бой реферирани деца-жертви на трафик

Срок:                                                    Целогодишно

 

 

РАЗДЕЛ V

ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 1. Координиран механизъм за събиране на данни за жертвите на трафик от всички ведомства и НПО.
  2. Действащи бази данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора, създаване на връзка с разработвани и разработени бази данни от други институции.

 

Дейност 1:                                         Приемане на обща методика за събиране и анализ на статистически данни и изработване на препоръки за подобряване на националната политика за борба с трафика на хора

 

Отговорна институция:              НКБТХ

Партньори/съгласуване:            МО и НПО, МКБТХ

Приемане:                                          НКБТХ

Прилагане:                                        НКБТХ, МО и НПО

Финансиране:                                  Средства по ОП „Административен капацитет”, НКБТХ

Очаквани резултати:                    Приета методика за събиране и анализ на статистически данни и изработване на препоръки за подобряване на националната политика за борба с трафика на хора на национално ниво

Индикатори за изпълнение:      Проведена кръгла маса за дискусия, преведен на англ. език документ, брой отпечатани и разпространени копия

Срок:                                                    Септември 2014 г.

 

Дейност 2:                                         Създаване на база данни на случаите на трафик на хора, в секретариата на НКБТХ, в изпълнение на чл. 7 (4)

 

Отговорна институция:              НКБТХ

Партньори/съгласуване:            Минитерствата, чуждестранни държавни институции, МО и НПО

Приемане:                                          НКБТХ

Прилагане:                                         НКБТХ

Финансиране:                                  От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:                    Събиране на по-обширна и качествена информация

Индикатори за изпълнение:      Възстановяване и подържане на регистър на лица, станали жертва на трафик на хора

Срок:                                                   Декември 2014 г.

 

Дейност 3:                                         Координация на процеса по докладване по чл. 19 и чл. 20, Директива 2011/36 на Европейския Парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него

 

Отговорна институция:                               Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:            НКБТХ , институции имащи отношение към проблематиката, МКБТХ, МО и НПО

Приемане:                                          Неприложимо

Финансиране:                                   Средства по ОП „Административен капацитет”

Очаквани резултати:                     Предаден доклад на Р България към Европейската комисия

Индикатори за изпълнение:       Събрани данни, изготвен и съгласуван доклад, превод на доклад

Срок:                                                    Октомври 2014 г.

 

Дейност 4:                                         Информационна сесия за специалисти работещи с данни за жертви на трафик на хора и извършители относно използване на разработена онлайн платформа за събиране на данни

 

Отговорна институция:                              Секретариат НКБТХ

Партньори/участници:                Обсерватория по трафика на хора към МВР – Португалия, НКБТХ, МО и НПО

Отговорен приемане:                   Неприложимо

Отговорен прилагане:                  Секретариат НКБТХ

Финансиране:                                   По проект HOME/2011/ISEC/AG/THB/400002251 към ЕК

Очаквани резултати:                     Създадена платформата за събиране на данни относно трафика на хора

Индикатори за изпълнение:      Списък на участниците, преведен и разпространен наръчник за използване на платформата, пилотно събрани данни

Срок:                                                    Октомври 2014 г.

 

РАЗДЕЛ VI

„МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 1. Представяне на българското законодателство, добри практики.
  2. Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество.
  3. Разработване и реализиране на международни проекти насочени към противодействие трафика на хора.

 

Дейност 1:                                         Редовни срещи на Неформалната мрежа на Националните докладчици или еквивалентни механизми за борба с трафика на хора от страните в Европейския съюз

 

Отговорна институция:                               Секретариат НКБТХ

Партньори:                                        Националните докладчици или еквивалентни механизми за борба с трафика на хора

Финансиране:                                   ЕК, НКБТХ

Срок:                                                    Май 2014 г., октомври 2014 г.

Очаквани резултати:                    Координирано сътрудничество със страните от ЕС, обмен на информация и успешни практики

Индикатори за изпълнение:      Проведени 2 срещи, участници, доклади и последващо двустранно сътрудничество

 

Дейност 2:                                         Редовни срещи на Националните координатори за борба с трафика на хора от страните в Югоизточна Европа

 

Отговорна институция:                              Секретариат НКБТХ

Партньори:                                       Националните координатори за борба с трафика на хора от страните в Югоизточна Европа

Финансиране:                                   ОССЕ Молдова, НКБТХ и средства по програми и проекти

Срок:                                                    Юни 2014 г., декември 2014 г.

Очаквани резултати:                    Координирано сътрудничество със страните от Югоизточна Европа, обмен на информация и успешни практики

Индикатори за изпълнение:      Проведени 2 бр. срещи, участници, доклади и последващо двустранно сътрудничество

 

Дейност 3:                                         Обмен на опит и полезни практики между ангажираните с противодействие на трафика на хора институции на централно ниво от България в гр. Виена, Австрия

 

Отговорна институция:              Секретариат НКБТХ

Партньори:                                       АСП, ДАНС, МВР, Община Виена

Финансиране:                                  От бюджетите на съответните институции

Срок:                                                    Март – април 2014 г.

Очаквани резултати:                    Повишена координация и сътрудничество с институции и НПО от Австрия, обмен на информация и успешни практики

Индикатори за изпълнение:      Брой участници, обратна връзка

 

 

Дейност 4:                                         Работни визити в страни на крайна дестинация за български жертви на трафик на хора с цел подобряване на сътрудничеството, споделяне на опит по превенцията, закрилата на жертвите и работата по случаи на трафик на хора

 

Отговорна институция:                              Секретариат НКБТХ

Партньори:                                        Държавни институции от страните-партньори, МО и НПО

Финансиране:                                   От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:                    Подобрено сътрудничество със страните на дестинация за български жертви

Индикатори за изпълнение:      Проведени визити и срещи, участници, програма, доклади и последващо двустранно сътрудничество, обмен на информация и успешни практики

Срок:                                                    Декември 2014 г.

 

Дейност 5:                                         Международна конференция „Трафик на хора, миграция и бежанци“ в България

 

Отговорна институция:                              Секретариат НКБТХ

Партньори:                                        МОМ, ВКБООН, ДАБ, МВР, ДАНС, МТСП, фондация „Ханс Зайдел“

Финансиране:                                   Външно финансиране

Срок:                                                    Октомври 2014 г.

Очаквани резултати:                    Споделен опит и добри практики, подобрено сътрудничество

Индикатори за изпълнение:      Проведена конференция, участници, доклад

 

Дейност 6:                                         Установяване на НКБТХ като търсен и надежден партньор от институции, международни и неправителствени организации

 

Отговорна институция:                              Секретариат НКБТХ

Партньори:                                        Български и чужди институции, МО и НПО

Финансиране:                                   Средства по проекти и програми, съ-финансиране по проекти

Очаквани резултати:                    Подобрено сътрудничество на България с чужди институции, МО и НПО

Индикатори за изпълнение:      Проекти, в които НКБТХ е поканена за партньор, подписани партньорски споразумения и договори, успешно изпълнени дейности, проведени срещи

Срок:                                                    Декември 2014 г.

 

Дейност 7:                                         Участие на НКБТХ в международни срещи и конференции в държавите-членки на Европейския съюз, в Съвета на Европа, в ООН, в ОССЕ, трети страни и др.

 

Отговорна институция:                              Секретариат НКБТХ

Партньори:                                        НКБТХ институции, МО и НПО

Финансиране:                                   От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок:                                                    Декември 2014 г.

Очаквани резултати:                    Подобрено сътрудничество, обмен на информация и успешни практики

Индикатори за изпълнение:      Проведени срещи, доклади

 

РАЗДЕЛ VII

„ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Осъвременяване на законодателните мерки с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
  1. Съгласуване на националното законодателство с поетите ангажименти и препоръки по международни правни документи от Р България.
 
  1. Актуализиране на нормативната база, за по-ефективно изпълнение на държавната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.

 

Дейност 1:                                         Предложения за изменение на Закона за борба с трафика на хора, Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора, Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора и свързани с тях актове

 

Отговорна институция:                              НКБТХ

Партньори/съгласуване:             Министерствата, Местна власт, МО и НПО

Приемане:                                          НКБТХ, МС, НС

Прилагане:                                         НКБТХ, институции имащи отношение към прилагането на актовете, МО и НПО

Финансиране:                                   Не е необходимо

Очаквани резултати:                    Отстранени несъответствия и неработещи механизми в нормативната база, в областта на противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите

Индикатори за изпълнение:      Изготвени предложения за изменение на Закона за борба с трафика на хора, Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора, Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора и свързани с тях актове

Срок:                                                    Ноември 2014 г.

 

Дейност 2:                                         Предложение за изменения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

 

Отговорна институция:              МП

Партньори:                                        НКБТХ, всички представени в НСПФКПП институции, НПО

Приемане:                                          МС, НС

Прилагане:                                         МП

Финансиране:                                   От бюджета на МП

Очаквани резултати:                    Работещо прилагане на законодателството в областта на компенсацията за жертвите на трафик на хора

Индикатори за изпълнение:      Изготвени предложения за изменение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Срок:                                                    Декември 2014 г. – индикативен

 

 

 

 


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА: ДЕФИНИЦИИ И АБРЕВИАТУРИ

 

АЗ Агенция по заетостта
АСП Агенция за социално подпомагане
ВКП Върховна касационна прокуратура
ВКС Върховен касационен съд
ГДГП Главна дирекция „Гранична полиция”, МВР
ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето
ДАНС Държавна агенция „Национална сигурност”
ДПС Детска педагогическа стая
ДБТ Дирекции „Бюро по труда”
ЕК Европейска комисия
ИА „ГИТ” Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
МВнР Министерство на външните работи
МВР Министерство на вътрешните работи
МЗ Министерство на здравеопазването
МКБППМН Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непърнолетните
МКБТХ Местна комисия за борба с трафика на хора
МС Министерски съвет
МО Международни организации
МОМ Международна организация по миграция
МОН Министерство на образованието и науката
МП Министерство на правосъдието
МТСП Министерство на труда и социалната политика
МФ Министерство на финансите
МЦРМП Международен център за развитие на миграционна политика
НС Народно събрание
НИП Национален институт на правосъдието
НМН Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик
НСПФКПП Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
НКБТХ Национална комисия за борба с трафика на хора: колективен орган включващ в състава си заместник-министър на външните работи, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на образованието и науката, заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, заместник-председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, заместници на председателя на Върховния касационен съд, главния прокурор и директора на Националната следствена служба
НПО Неправителствени организации
НСлС Национална следствена служба
ОССЕ Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
ОЗД Отдел за закрила на детето
ООН Организация на обединените нации
ОП Оперативна програма
РИО Регионален инспекторат по образованието
СЕКРЕТАРИАТ НА НКБТХ Администрация, която се ръководи от секретар, назначен от председателя на Националната комисия за борба с трафика на хора и подпомага осъществяването на дейностите и
СУПЕРВИЗИЯ Методически структурирана рефлексия на професионалната дейност с цел да се осмислят както практическият опит и теоретичните знания в съответното професионално поле, така и съпътстващите ги емоционални състояния и преживявания
СУПЦ Социални учебно-професионални центрове
ЦРЧРРИ Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
ЦКБППМН Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни