00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 2012

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2012 г.

В световен мащаб трафикът на хора в представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство. Като форма на организирана престъпност, трафикът на хора подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на всяко обществото. Транснационалният характер на явлението изисква обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на национално, регионално и международно ниво.

В тази връзка, правителството на Република България представя Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2012 г., която се приема в изпълнение на Закона за борба с трафика на хора и в съответствие с международните стандарти и ангажиментите на България като страна, член на Европейския съюз.

Националната програма се изготвя от Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет с експертната подкрепа на Постоянната работна група към Комисията. Разширяването на дейностите по превенция сред подрастващите и техните родители и учители и сред етническите малцинства за предотвратяване на трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация, както и на трафика на деца, са едни от основните цели на Националната програма за 2012 г. за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му. Документът беше одобрен на днешното правителствено заседание, след като беше приет от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) през февруари и съгласуван с всички ангажирани в тази дейност ведомства и институции.
Свалете пълният текст на Националната програма 2012 в Doc