00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 2011

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2011 г.

В световен мащаб трафикът на хора в представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство. Като форма на организирана престъпност, трафикът на хора подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на всяко обществото. Транснационалният характер на явлението изисква обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на национално, регионално и международно ниво.

В тази връзка, правителството на Република България представя Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2011 г., която се приема в изпълнение на Закона за борба с трафика на хора и в съответствие с международните стандарти и ангажиментите на България като страна, член на Европейския съюз.

Националната програма се изготвя от Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет с експертната подкрепа на Постоянната работна група към Комисията. Разширяването на дейностите по превенция сред подрастващите и техните родители и учители и сред етническите малцинства за предотвратяване на трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация, както и на трафика на деца, са едни от основните цели на Националната програма за 2011 г. за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му. Документът беше одобрен на днешното правителствено заседание, след като беше приет от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) през февруари и съгласуван с всички ангажирани в тази дейност ведомства и институции.

По отношение на превенцията програмата поставя акцент върху повишаването на осведомеността на обществото и на рисковите групи по проблемите на трафика на хора и върху разработването на механизми за ограничаването му. Предлага се да бъде изградена мрежа от доброволци към националната и към местните комисии за борба с трафика на хора, която да подпомага работата им с жертвите, а в противодействието на трафика на хора сред ромската общност да бъдат включени и изявени ромски лидери.

За изграждане и повишаване на капацитета на институциите, работещи по проблема, са предвидени специализирани обучения на служителите от местните комисии за борба с трафика на хора, на магистрати, на служители на МВР и ДАНС. Особено важно в това отношение е обучението на служители по граничните контролно-пропускателни пунктове за методите за идентифициране на жертви.

Със средства от бюджета на НКБТХ и по проекти и програми предстои създаването на две нови местни комисии за борба с трафика на хора в рисковите Русе и Пловдив, а в София се работи по откриването на държавен приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора.

С цел оказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора, за тях ще продължи да се осигурява медицинска и психологична помощ в центровете за закрила. Жертвите на трафик ще бъдат включвани в подходящи форми на обучение и квалификация и ще се разработят специални програми за трудовата им заетост. Предвижда се създаването на работна група, която да подготви механизъм за предоставяне на пакет от социални услуги за реинтеграцията в обществото на пострадалите от трафик.

Програмата съдържа и предложения за законодателни промени, насочени преди всичко към подкрепа на жертвите.

 

свали Doc