00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 2010

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2010 г.

В световен мащаб трафикът на хора в представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство. Като форма на организирана престъпност, трафикът на хора подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на всяко обществото. Транснационалният характер на явлението изисква обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на национално, регионално и международно ниво.

В тази връзка, правителството на Република България представя Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2010 г., която се приема в изпълнение на Закона за борба с трафика на хора и в съответствие с международните стандарти и ангажиментите на България като страна, член на Европейския съюз.

Националната програма се изготвя от Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет с експертната подкрепа на Постоянната работна група към Комисията. Политиката на Националната комисия за 2010 г. поставя силен акцент върху местните политики за борба с трафика на хора и развиването на дейността на създадените местни комисии за борба с трафика на хора, както и разширяване на дейностите по превенция сред подрастващите и техните родители и учители, етническите малцинства, на гранично-пропусквателните пунктове с цел предотвратяването на трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация, както и на трафика на деца.

През 2010 г. усилията на правителството ще бъдат насочени и към закрилата и реинтеграцията на жертвите, чрез създаване на втори приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора и финализиране на Националния механизъм за насочване на жертви на трафик и разработване на минимални стандарти за обгрижване на жертвите.

 

свали PDF