00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА ПРИЕ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г.

Предвиждат се промени в Закона за борба с трафика на хора и редица инициативи в рамките на председателството на България на Съвета на ЕС

На 7 декември 2017 г. се проведе последното за годината заседание на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). Заседанието беше открито от проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието и заместник-председател на НКБТХ. Секретарят на Комисията, г-жа Камелия Димитрова, представи изготвената Национална програма за противодействие и закрила на жертвите за 2018 г., която беше приета на заседанието. Програмата се изготвя ежегодно, в изпълнение на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 г. и предлага оперативни мерки, в зависимост от актуалните тенденции по отношение на трафика на хора.

Понастоящем, държавата ни е с най-високия капацитет за подпомагане на пострадалите от престъплението „трафик на хора“, от създаването на Комисията. Под нейно ръководството, функционират четири приюта за жертви на трафик, един кризисен център за деца  и три консултативни услуги, на територията на градовете София, Варна и Бургас. През изминалата година започна работа и нова Местна комисия за борба с трафика на хора в гр. Плевен, с което местните структури за противодействие на това престъпление станаха десет на брой.

През 2018 г. ще се работи в посока затвърждаване ролята на администрацията на НКБТХ като координатор на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора (НМН). Предвиждат се обучения на местно и национално ниво за разпознаване на механизма, като рамка за оперативно сътрудничество при случаи на жертви на трафик в страната и чужбина.

През следващата година се предвижда администрацията на НКБТХ да предложи промени в Закона за борба с трафика на хора и Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора с оглед на предоставяне на ясна дефиниция на т. нар. „период за размисъл и възстановяване на жертвите на трафик“. Промените в закона ще отразят и разширената институционална рамка за противодействие на трафика на хора.

През първите шест месеца на 2018 г. България председателства Съвета на Европейският съюз. Страната ни е развила една от най-цялостните институционални рамки за противодействие на трафика на хора в ЕС със структури за координация както на национално, така и на местно равнище. Председателството е възможност България да се позиционира като източник на устойчиви политики и практики, и да послужи като платформа за обмен на информация и добър опит за разработването и прилагането на политиките за борба с трафика на хора, в хода на присъединяването на страните от Западните Балкани към ЕС. В тази връзка Националната комисия за борба с трафика на хора планира да организира Международен форум за отбелязване на напредъка, предизвикателствата и възможностите в сферата на борбата с трафика на хора в Югоизточна Европа в контекста на европейската интеграция на региона.

Превенцията отново е приоритет в Националната програма за 2018 г. Ще бъдат проведени традиционните кампании за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация, кампания с акцент върху новите заплахи и реалности при трафика на хора, по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. Ще бъдат проведени също таргетирани, информационни сесии сред специфични, уязвими групи, в т. ч. и с мигранти и граждани на трети страни.

И през следващата година продължава работата в посока преодоляване на последиците от престъплението трафик на хора чрез прилагането на Националния механизъм за насочване и чрез предоставяне на цялостна подкрепа и защита за жертвите на трафик в приютите на НКБТХ.

Понастоящем, 17 лица получават медицинска, психологическа, правна и социална подкрепа в приютите на НКБТХ. Капацитетът за настаняване на лица в услугите във Варна, Бургас и София е 26 лица и 10 деца. Освен психологическа подкрепа за справяне и възстановяване от кризата, жертвите получават и психо-социална подкрепа за реинтеграция в обществото. Около 70 % от жертвите, получили помощ в приютите към НКБТХ, съдействат на органите на реда за разкриване на престъплението, което означава че ефективната защита и подкрепа на жертвите има ефект и върху преследването и наказването на извършителите на престъплението.

През 2018 г. са предвидени и практически дейности като провеждане на съвместни дни на действие между разследващи, прокурори и социални работници от България и Швейцария и обменни визити между представители на институциите в България и Чехия, с оглед на зачестилите случаи на трудова експлоатация на български граждани в Чехия.