00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА ИНИЦИИРА ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРОФИЛА НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА ОТ МЪЖКИ ПОЛ

Проучване на тема „Жертви на трафик на хора мъже – профилни характеристики“ беше проведено по инициатива на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Водеща цел на изследването бе да се обобщят профилните характеристики на мъжете, жертви на трафик, които да послужат за разширяване на базата данни, свързана с анализа на проблема, който все още остава неразпознаваем в публичното пространство. Макар и неправилно припознат по-скоро като форма на измама, трафикът на мъже с цел трудова експлоатация съществува като самостоятелно престъпление, а броят на въвлечените и пострадали в него прогресивно нараства.

В проучването бяха включени представители на 5 организации и 11 кризисни центрове. Бяха предоставени данни за общо 33 случая на идентифицирани жертви на трафик мъже и 11 случая на потенциални жертви на трафик мъже и момчета за периода 2013-2016 г.  Лични позиции по проблема изказаха общо 19 участника.

За по-обхватно и задълбочено изследване на проблема бяха използвани два изследователски метода: въпросници, предоставени за попълване на организации, работещи с жертва на трафик на мъже и полу-структурирано интервю, проведено сред представители на кризисни центрове, предоставящи помощ и подкрепа на жертви на трафик.

 

Допълнително се отчита и малък брой на социални услуги и доставчици на социални услуги, насочени към разпознаване, помощ и подкрепа на момчета и мъже – жертви на трафик на хора. Националната комисия за борба с трафика на хора осъществи проучване и систематизиране на видовете услуги предоставяни за мъже жертви на трафик на територията на България. Тези услуги не са тясно специализирани за тази целева група, но отговаряйки на някои от критериите, биха могли да бъдат насочени за настаняване в подходяща за целта услуга. В проучването са включени и услуги, предоставяни от Неправителствени организации на територията на страната, като психологическо, социално и юридическо консултиране.

 

Изследването „Жертви на трафик на хора мъже – профилни характеристики“ може да бъде изтеглено тук: Analiz

Списък на социалните услугите за момчета и мъже – жертви на трафик на хора може да бъде изтеглен тук: Kartografirane