00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Национален механизъм за насочване на жертви на трафик

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора представлява рамката за сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на грижата за пострадалите, като координират усилията си в стратегическо партньорство с неправителствени, международни организации и гражданското общество.

Съгласно Закона за борба с трафика на хора координатор на Механизма е Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), посредством нейния секретар и администрация.

Основните цели на Механизма са да осигури спазването на човешките права на жертвите на трафик при предоставянето на ефективна грижа и насочване на пострадалите към съответните услуги. Описани са основните принципи на работа с жертвите на трафик на хора, в това число безусловната подкрепа, сигурност и безопасност, конфиденциалност и защита на личната информация и недискриминационно отношение. Механизмът разписва стандартни оперативни процедури при идентификация, насочване, закрила, подпомагане и социално включване на пострадалите от това престъпление.

На 20юли 2016 г. правителството утвърди Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора. Утвърждаването е от важно значение за официалното приемане на Механизма и неговото прилагане при координирането на случаи на трафик на хора. Ще се повиши и информираността на служителите, работещи по проблемите, свързани с трафика на хора и ангажирани при идентификацията и насочването на пострадалите, тъй като след неговото приемане администрацията на НКБТХ ще залага в Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите ежегодни обучителни дейности за заинтересованите страни, участващи в Механизма на национално и местно ниво.

Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора може да бъде изтеглен от тук.