00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД 2008

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА ЗА 2008 г.

Националната комисия за борба с трафика на хора е създадена съгласно Закона за борба с трафика на хора (обн., ДВ бр. 46 от 20.05.2003 г., изм. бр. 86 от 28.10.2005 г., доп. бр. 33 от 28.03.2008 г.). С решение на Министерския съвет № 860 от 4 ноември 2005 г. за председател на комисията е определен заместник министър-председателят и министър на образованието и науката г-н Даниел Вълчев. Със заповед на председателя на НКБТХ от 20 декември 2005 г. е определен и действащият поименен състав на комисията. От 4 юни 2007 г. секретар на Националната комисията за борба с трафика на хора е г-жа Антоанета Василева.

 

свали PDF