00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД 2007

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИК НА ХОРА ЗА 2007 г.

Националната комисия за борба с трафика на хора е създадена със Закона за борба с трафика на хора (обн. ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. ДВ, бр. 86 от 2005 г.). Правилникът за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора е приет с Постановление № 49 на Министерския съвет от 1 март 2004 г. (обн. ДВ, бр. 19 от 9 март 2004 г.).

С решение на Министерския съвет № 860 от 4 ноември 2005 г. за председател на комисията е определен заместник министър-председателят и министър на образованието и науката г-н Даниел Вълчев. Със заповед на председателя от 20 декември 2005 г. е определен действащият поименен състав на комисията.

От 4 юни 2007 г. секретар на Националната комисията за борба с трафика на хора е   г-жа Антоанета Василева.

На свое заседание на 18 юли 2007 г. Националната комисията приема Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2007 г. Програмата е утвърдена от Министерския съвет на 26 септември 2007 г.

 

свали PDF