00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД 2006

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИК НА ХОРА ЗА 2006 Г.

Националната комисия за борба с трафика на хора е създадена със Закона за борба с трафика на хора (обн. ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. ДВ, бр. 86 от 2005 г.). Правилникът за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафик на хора е приет с Постановление № 49 на Министерския съвет от 1 март 2004 г. (обн. ДВ, бр. 19 от 9 март 2004 г.).

С решение на Министерския съвет № 860 от 4 ноември 2005 г. за председател на комисията е определен заместник министър-председателят и министър на образованието и науката г-н Даниел Вълчев. Със заповед на председателя от 20 декември 2005 г. е определен действащият поименен състав на комисията.

От 1 март 2006 г. до 30 юни 2006 секретар на Комисията е Любомира Димитрова. От 14 декември 2006 до 14 април 2007 секретар на Комисията е Моника Копчева.

На 5 май 2006 г. е проведено първото заседание на комисията в новия й състав. На своето заседание комисията приема проект на Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2006 г. Програмата е утвърдена от Министерския съвет на 20 юли 2006.

Комисията подкрепи предложението на Министерството на външните работи за разработване на законова уредба за осигуряване на бюджетни средства за подпомагане завръщането на български граждани жертви на трафик на хора от чужбина с цел преодоляване на кризисната ситуация с български деца в Австрия, използвани за извършване на престъпни действия.

Комисията взе принципно решение за участието на международни и неправителствени организации на заседанията си и одобри анкетен лист за допускане на тези организации до участие, изготвен съгласно чл. 12, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора. Беше възложено на секретариата на комисията да изготви критерии за подбор на международните и неправителствени организации, които заявят желание за участие в дейността на комисията.