00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – ПЛЕВЕН

МКБТХ ГРАД ПЛЕВЕН

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД-10-1063 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Милев – заместник-кмет на Община Плевен по „Проекти и хуманитарни дейности“

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Паулина Кирова, д.м., Секретар на Община Плевен, Председател на Комисия за детето

ЧЛЕНОВЕ:

  1. г-н Велислав Лельов, младши експерт, отдел „Криминална полиция“, ОД на  МВР – Плевен;
  2. г-н Генадий Гатев, Териториална дирекция „Национална сигурност“;
  3. г-жа Елица Спасова, Началник на отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен;
  4. г-жа Светлана Илиева, Старши експерт по чужд език и майчин език, Регионално управление на образованието – Плевен;
  5. г-н Димитър Пенков, Секретар на МКБППМН, Плевен;
  6. г-н Георги Райков, Инспектор в сектор „БОП“ – Плевен, Ловеч.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. г-н  Георги Георгиев, инспектор БППМН, отдел „Криминална полиция“, ОД на   МВР – Плевен;
  2. г-н Чавдар Славев, Териториална дирекция „Национална сигурност“.

СЕКРEТАР: г-жа Иванка Ватева

КОНТАКТИ:

Гр. Плевен 5800

Пл. Възраждане 2

Ет.2 стая 218

Мобилен телефон: 0889789255

e-mail: pleven@antitraffic.government.bg