00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – СЛИВЕН

МКБТХ ГРАД СЛИВЕН

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД №РД-15-422/20.03.2017 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ЧЛЕНОВЕ:

Председател: Пепа Димитрова-Чиликова – Заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на Община Сливен

Членове:

Христина Блецова-Къчева – прокурор в Районна прокуратура – гр.Сливен;

Валери Пенев – експерт по линия „трафик на хора” в териториален сектор „БОП” – Сливен, Ямбол при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”;

Петър Василев – Териториална дирекция на ДАНС – Сливен;

Красимира Кънева – началник сектор „Български документи за самоличност” при Областна дирекция на МВР Сливен;

Йовка Георгиева – главен социален работник в отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сливен;

Донка Славова – главен експерт в дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” в Община Сливен;

Стефан Стефанов – председател на сдружение „Жажда за живот“;

 

СЕКРЕТАР: Владимир Друмев

КОНТАКТИ:

бул. Цар Освободител 1

Сливен 8800

Тeл: 044 611 336 ; Мобилен: 0885 53 26 71

факс: 044 66 23 50

e-mail: sliven@antitraffic.government.bg