00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – ПАЗАРДЖИК

МКБТХ ГРАД ПАЗАРДЖИК

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД №523/25.03.2008 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ЧЛЕНОВЕ:

Председател – Петър Петров – заместник-кмет на Община Пазарджик

Заместник-председател –  Димитрия Церова – Директор Бюджетно мероприятие ”Общински социални дейности и услуги” /за краткост, БМ ”ОСДУ”/

Членове:

Александър Любенов Александров – съдия в Окръжен съд, град Пазарджик;

Веселин Георгиев – служител в сектор ”Противодействие на криминалната престъпност” при ОД МВР – Пазарджик;

Иванка Николаева Кузева – представител на Сдружение ”Партньори – ДИТ” гр. Пазарджик;

Илиана Петрова – старши експерт по начално образование в РУО – Пазарджик;

Мария Чешмеджиева – представител на Фонд за превенция на престъпността – ИГА – Пазарджик;

Тихомир Гергов – заместник – районен прокурор при РП – Пазарджик;

Петър Петров – следовател Окръжен следствен отдел при ОП – Пазарджик

Допълнителни членове:

Бисерка Трайкова – секретар МКБППМН – Пазарджик;

Анелия Благова – социален работник в ОЗД при ДСП Пазарджик

 

СЕКРЕТАР: Таня Гюнова

КОНТАКТИ:

бул.”България” №2, ет. 9, стая №910 А

Пазарджик 4400

тел: 034 402 241

факс: 034 44 24 95

е-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg

 

ДЕЙНОСТИ:

Дейностите на Местната комисия включват:

• Превенция сред рисковите групи от общността в условията на добро междуинституционално взаимодействие;

• Работа по постъпили сигнали и случаи на жертви на трафик на хора;

• Превенция сред рискови групи – ученици и деца в социален риск;

• Развитие на младежки доброволчески дейности;

• Организиране и провеждане на информационни кампании сред ромската общност съвместно с БМЧК – Пазарджик.