00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – ПАЗАРДЖИК

МКБТХ ГРАД ПАЗАРДЖИК

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД №523/25.03.2008 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ЧЛЕНОВЕ:

Председател – Петър Петров – заместник-кмет на Община Пазарджик

Заместник-председател –  Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”, Община Пазарджик

Членове:

Александър Александров – съдия в Окръжен съд, град Пазарджик;

Светослав Телбизов – инспектор в сектор „БОП“, град Пазарджик;

Николай Перничев – служител на ТД „НС“ – град Пазарджик;

Светла Давчева – психолог във Фонд за превенция на престъпността – ИГА;

Красимира Генова – представител на Сдружение „Партньори – ДИТ“ град Пазарджик.

 

СЕКРЕТАР: Таня Гюнова

КОНТАКТИ:

бул.”България” №2, ет.9, стая №910 А

Пазарджик 4400

тел: 034 402 241

факс: 034 44 24 95

е-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg

 

ДЕЙНОСТИ:

Дейностите на Местната комисия включват:

• Превенция сред рисковите групи от общността в условията на добро междуинституционално взаимодействие;

• Работа по постъпили сигнали и случаи на жертви на трафик на хора;

• Превенция сред рискови групи – ученици и деца в социален риск;

• Развитие на младежки доброволчески дейности;

• Организиране и провеждане на информационни кампании сред ромската общност съвместно с БМЧК – Пазарджик.