00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

МКБТХ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД №РД 22-80/22.01.2013 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЧЛЕНОВЕ:

Председател – г-н Ганчо Карабаджаков – Заместник-кмет „Култура, образование и социални дейности“

Заместник-председател – д-р Диляна Вачкова – Директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“

Членове:
г-жа Пенка Игнатова – Директор Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“

г-жа Мая Пешева – Директор „Социално подпомагане“ Велико Търново

г-жа Наталия Петкова – Управител на Кризисен център за деза, жертви на насилие и трафик на хора, Община Велико Търново

г-жа Ирина Костова-Лещакова – Инспектор, ТСБОП Велико Търново, Габрово

г-н Дамян Диманов – Главен агент ТД „Национална сигурност“ Велико Търново

г-н Валентин Къндев – Главен инспектор, Началник РУ – Велико Търново

г-жа Христина Станчева – Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
СЕКРЕТАР: г-жа Ваня Пламенова Ананиева

КОНТАКТИ:
пл. „Майка България“ № 2, ст. 209
Велико Търново 5000
тел: 062/619222