00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Конкурс за набиране на кандидатури за номинации за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА)

СПИСЪК с допуснатите до интервю кандидати за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора /ГРЕТА/ към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора можете да намерите тук

О Б Я В Л Е Н И Е

      Относно: Конкурс за набиране на кандидатури за номинации за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА)

На основание чл. 36 от Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и от Резолюция СМ/Res (2013)28 на Комитета на министрите на СЕ и Заповед No: ЗД-22/14.07.2016 г.

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

обявява конкурс за набиране на кандидатури за номинации за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА) за мандат 2017-2020

      ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Кандидатите следва да са български граждани и да владеят отлично английски и/или френски език;
  2. Кандидатите следва да са лица с висок морал и отговарящи на поне едно от следните изисквания:

– да са известни с признатата си компетентност в областта на правата на човека, подпомагането и закрилата на жертвите на трафик и борбата с трафика на хора, или

–  да притежават най-малко 6 години професионален опит в областите, обхванати от Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора;

  1. Образование – висше с образователно-квалификационна степен – „магистър“ по социални, хуманитарни или правни науки;
  2. Кандидатите следва да заемат длъжността в лично качество, като са независими и безпристрастни при упражняването на функциите им.

  Не се допускат кандидати, заемащи ръководна държавна длъжност, в чийто отговорности са включени определянето и/или прилагането на държавната политика в областта на борбата срещу трафика на хора или кандидати, които биха били в конфликт на интереси с горепосоченото изискване.

  1. Кандидатите следва да са на разположение с оглед ефективно изпълнение на професионалните им задължения, като са готови да пътуват задгранично и да изпълняват задълженията си дистанционно, за което е необходима отлична компютърна грамотност.

     Начин на провеждане на конкурса – след подбор по документи с допуснатите кандидати ще се проведе интервю в периода 2-5 август 2016 г.

     Документи за кандидатстване:

1) Автобиография по образец на английски или френски език;

Образец на автобиографията може да бъде получен на място в Секретариата на НКБТХ или чрез препратките по-долу.

Образец на английски език:

в pdf: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805aac7e;

в doc: CV_en_final

Образец на френски език:

в pdf: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805aac7f

в doc: CV_fr_final

2) Мотивационно писмо на български език;

3) Експозе на български език на тема: Как мониторинговият механизъм на ГРЕТА би могъл да оказва най-ефективно влияние върху държавната политика /не повече от 250 думи/.

     Място за подаване на документи: лично или чрез пълномощник на място, или по пощата на адрес: гр. София, 1797, бул. Г.М.Димитров 52А, ет.1, ст. 107, или на електронен адрес: office@antitraffic.government.bg

     Краен срок за подаване на документи: 29 юли 2016, 17.00ч. на място в Секретариата или 31 юли 2016 г., 23.59 ч. по електронен път.

     Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на Националната комисия за борба с трафика на хора, гр. София, бул. «Г.М.Димитров» 52 А и на Интернет страницата на Комисията.